Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Ek Esawi
 Hi All--

I have generated several 2 column data frames with variable length. The
data frames have the same column names and variable types. I was trying to
aggregate over the 2nd column for all the date frames, but could not figure
out how.

I thought i could make them all of equal length then combine them in 1 data
frame where i can use aggregate, the formula version
Or to put them in a list and loop use lapply but did not know how to do
that and thought there might be a simpler way.

Below is an example of 3 data frames and the desired result; note that some
levels don't appear in all and may be null over all variable, like the case
of dd on the desired result which i would like to list all levels even if
some are all null.

Thanks in advance,

EK

   df1           df2          df3

c1 c2 c1 c2 c1 c2
1 aa 1 bb 1 aa
2 aa 2 bb 2 aa
3 bb 3 cc
4 cc 4 bb
5 bb

desired result

c1 c2 c2 c2
aa 2 2
bb 1 2 2
cc 1 1
dd

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Bert Gunter-2
All columns in a data.frame **must** have the same length. So you cannot do
this unless empty values are filled with missings (NA's).

-- Bert

Bert Gunter

"The trouble with having an open mind is that people keep coming along and
sticking things into it."
-- Opus (aka Berkeley Breathed in his "Bloom County" comic strip )

On Tue, Feb 20, 2018 at 6:33 PM, Ek Esawi <[hidden email]> wrote:

>  Hi All--
>
> I have generated several 2 column data frames with variable length. The
> data frames have the same column names and variable types. I was trying to
> aggregate over the 2nd column for all the date frames, but could not figure
> out how.
>
> I thought i could make them all of equal length then combine them in 1 data
> frame where i can use aggregate, the formula version
> Or to put them in a list and loop use lapply but did not know how to do
> that and thought there might be a simpler way.
>
> Below is an example of 3 data frames and the desired result; note that some
> levels don't appear in all and may be null over all variable, like the case
> of dd on the desired result which i would like to list all levels even if
> some are all null.
>
> Thanks in advance,
>
> EK
>
>    df1           df2          df3
>
> c1 c2 c1 c2 c1 c2
> 1 aa 1 bb 1 aa
> 2 aa 2 bb 2 aa
> 3 bb 3 cc
> 4 cc 4 bb
> 5 bb
>
> desired result
>
> c1 c2 c2 c2
> aa 2 2
> bb 1 2 2
> cc 1 1
> dd
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aggregate over multiple and unequal column length data frames

PIKAL Petr
In reply to this post by Ek Esawi
Hi

Your example is rather confusing - partly because HTML formating, partly because weird coding.

You probably could concatenate your data frames e.g. by rbind or merge and after that you could try to aggregate them somehow.

I could construct example data.frames myself but most probably they would be different from yours and also the result would not be necessary the same as you expect.

You should post those data frames as output from dput(data) and show us real desired result from those example data frames.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Ek Esawi
> Sent: Wednesday, February 21, 2018 3:34 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] Aggregate over multiple and unequal column length data frames
>
>  Hi All--
>
> I have generated several 2 column data frames with variable length. The data
> frames have the same column names and variable types. I was trying to
> aggregate over the 2nd column for all the date frames, but could not figure out
> how.
>
> I thought i could make them all of equal length then combine them in 1 data
> frame where i can use aggregate, the formula version Or to put them in a list
> and loop use lapply but did not know how to do that and thought there might
> be a simpler way.
>
> Below is an example of 3 data frames and the desired result; note that some
> levels don't appear in all and may be null over all variable, like the case of dd
> on the desired result which i would like to list all levels even if some are all null.
>
> Thanks in advance,
>
> EK
>
>    df1           df2          df3
>
> c1 c2 c1 c2 c1 c2
> 1 aa 1 bb 1 aa
> 2 aa 2 bb 2 aa
> 3 bb 3 cc
> 4 cc 4 bb
> 5 bb
>
> desired result
>
> c1 c2 c2 c2
> aa 2 2
> bb 1 2 2
> cc 1 1
> dd
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Ek Esawi
Thank you Pikal and Bert. My apology for posting parts of my previous
email in HTML. Bert's suggestion will work but i am wondering if there
is an alternative
especially in the case where the data frames are big; that is the
difference in lengths among them is large. Below is a list of sample
date frames and desired result.

EK


dput(df1<-data.frame(col1=c(1,2,3,4,5),col2=c("aa","aa","bb","cc","dd")))
dput(df2<-data.frame(col1=c(1,2,4,5),col2=c("bb","bb","cc","bb")))
dput(df3<-data.frame(col1=c(1,3),col2=c("aa","aa")))
# desired result
dput(dfn<-data.frame(col1=c(2,2,1,1),col2=c(0,3,1,0),col3=c(2,0,0,0),row.names
= c("aa","bb","cc","dd")))

On Fri, Feb 23, 2018 at 7:45 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
> Your example is rather confusing - partly because HTML formating, partly because weird coding.
>
> You probably could concatenate your data frames e.g. by rbind or merge and after that you could try to aggregate them somehow.
>
> I could construct example data.frames myself but most probably they would be different from yours and also the result would not be necessary the same as you expect.
>
> You should post those data frames as output from dput(data) and show us real desired result from those example data frames.
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Ek Esawi
>> Sent: Wednesday, February 21, 2018 3:34 AM
>> To: [hidden email]
>> Subject: [R] Aggregate over multiple and unequal column length data frames
>>
>>  Hi All--
>>
>> I have generated several 2 column data frames with variable length. The data
>> frames have the same column names and variable types. I was trying to
>> aggregate over the 2nd column for all the date frames, but could not figure out
>> how.
>>
>> I thought i could make them all of equal length then combine them in 1 data
>> frame where i can use aggregate, the formula version Or to put them in a list
>> and loop use lapply but did not know how to do that and thought there might
>> be a simpler way.
>>
>> Below is an example of 3 data frames and the desired result; note that some
>> levels don't appear in all and may be null over all variable, like the case of dd
>> on the desired result which i would like to list all levels even if some are all null.
>>
>> Thanks in advance,
>>
>> EK
>>
>>    df1           df2          df3
>>
>> c1 c2 c1 c2 c1 c2
>> 1 aa 1 bb 1 aa
>> 2 aa 2 bb 2 aa
>> 3 bb 3 cc
>> 4 cc 4 bb
>> 5 bb
>>
>> desired result
>>
>> c1 c2 c2 c2
>> aa 2 2
>> bb 1 2 2
>> cc 1 1
>> dd
>>
>> [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aggregate over multiple and unequal column length data frames

PIKAL Petr
Hi

you does not need this:
dput(df1<-data.frame(col1=c(1,2,3,4,5),col2=c("aa","aa","bb","cc","dd")))

this is enough to represent exactly any object to mail:
> dput(df1)
structure(list(col1 = c(1, 2, 3, 4, 5), col2 = structure(c(1L,
1L, 2L, 3L, 4L), .Label = c("aa", "bb", "cc", "dd"), class = "factor")), .Names = c("col1",
"col2"), row.names = c(NA, -5L), class = "data.frame")

Anyway (I am sure there is better way but)
# make list from your data frames
lll<-list(df1, df2, df3)

#add new column to each part
for (i in 1:3) lll[[i]]$n<-i

#concatenate data to one data frame
dat<-do.call(rbind, lll)

# make table (and data frame from it)
data.frame(unclass(table(dat$col2, dat$n)))
   X1 X2 X3
aa  2  0  2
bb  1  3  0
cc  1  1  0
dd  1  0  0

I believe that in your dfn is typo in second row and first column and that with your 3 data.frames the result should be 1.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: Ek Esawi [mailto:[hidden email]]
> Sent: Tuesday, February 27, 2018 2:54 PM
> To: PIKAL Petr <[hidden email]>; [hidden email]
> Subject: Re: [R] Aggregate over multiple and unequal column length data
> frames
>
> Thank you Pikal and Bert. My apology for posting parts of my previous email in
> HTML. Bert's suggestion will work but i am wondering if there is an alternative
> especially in the case where the data frames are big; that is the difference in
> lengths among them is large. Below is a list of sample date frames and desired
> result.
>
> EK
>
>
> dput(df1<-data.frame(col1=c(1,2,3,4,5),col2=c("aa","aa","bb","cc","dd")))
> dput(df2<-data.frame(col1=c(1,2,4,5),col2=c("bb","bb","cc","bb")))
> dput(df3<-data.frame(col1=c(1,3),col2=c("aa","aa")))
> # desired result
> dput(dfn<-data.frame(col1=c(2,2,1,1),col2=c(0,3,1,0),col3=c(2,0,0,0),row.names
> = c("aa","bb","cc","dd")))
>
> On Fri, Feb 23, 2018 at 7:45 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:
> > Hi
> >
> > Your example is rather confusing - partly because HTML formating, partly
> because weird coding.
> >
> > You probably could concatenate your data frames e.g. by rbind or merge and
> after that you could try to aggregate them somehow.
> >
> > I could construct example data.frames myself but most probably they would
> be different from yours and also the result would not be necessary the same as
> you expect.
> >
> > You should post those data frames as output from dput(data) and show us
> real desired result from those example data frames.
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Ek
> >> Esawi
> >> Sent: Wednesday, February 21, 2018 3:34 AM
> >> To: [hidden email]
> >> Subject: [R] Aggregate over multiple and unequal column length data
> >> frames
> >>
> >>  Hi All--
> >>
> >> I have generated several 2 column data frames with variable length.
> >> The data frames have the same column names and variable types. I was
> >> trying to aggregate over the 2nd column for all the date frames, but
> >> could not figure out how.
> >>
> >> I thought i could make them all of equal length then combine them in
> >> 1 data frame where i can use aggregate, the formula version Or to put
> >> them in a list and loop use lapply but did not know how to do that
> >> and thought there might be a simpler way.
> >>
> >> Below is an example of 3 data frames and the desired result; note
> >> that some levels don't appear in all and may be null over all
> >> variable, like the case of dd on the desired result which i would like to list all
> levels even if some are all null.
> >>
> >> Thanks in advance,
> >>
> >> EK
> >>
> >>    df1           df2          df3
> >>
> >> c1 c2 c1 c2 c1 c2
> >> 1 aa 1 bb 1 aa
> >> 2 aa 2 bb 2 aa
> >> 3 bb 3 cc
> >> 4 cc 4 bb
> >> 5 bb
> >>
> >> desired result
> >>
> >> c1 c2 c2 c2
> >> aa 2 2
> >> bb 1 2 2
> >> cc 1 1
> >> dd
> >>
> >> [[alternative HTML version deleted]]
> >>

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Bert Gunter-2
In reply to this post by Ek Esawi
Then you need to rethink your data structure. Use a list instead of a data
frame. The components of a list can have different lengths, and the "apply"
family of functions (lapply(), etc.) can operate on them. Consult any good
R tutorial for details.

Cheers,
Bert

Bert Gunter

"The trouble with having an open mind is that people keep coming along and
sticking things into it."
-- Opus (aka Berkeley Breathed in his "Bloom County" comic strip )

On Tue, Feb 27, 2018 at 5:54 AM, Ek Esawi <[hidden email]> wrote:

> Thank you Pikal and Bert. My apology for posting parts of my previous
> email in HTML. Bert's suggestion will work but i am wondering if there
> is an alternative
> especially in the case where the data frames are big; that is the
> difference in lengths among them is large. Below is a list of sample
> date frames and desired result.
>
> EK
>
>
> dput(df1<-data.frame(col1=c(1,2,3,4,5),col2=c("aa","aa","bb","cc","dd")))
> dput(df2<-data.frame(col1=c(1,2,4,5),col2=c("bb","bb","cc","bb")))
> dput(df3<-data.frame(col1=c(1,3),col2=c("aa","aa")))
> # desired result
> dput(dfn<-data.frame(col1=c(2,2,1,1),col2=c(0,3,1,0),col3=c(
> 2,0,0,0),row.names
> = c("aa","bb","cc","dd")))
>
> On Fri, Feb 23, 2018 at 7:45 AM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
> > Hi
> >
> > Your example is rather confusing - partly because HTML formating, partly
> because weird coding.
> >
> > You probably could concatenate your data frames e.g. by rbind or merge
> and after that you could try to aggregate them somehow.
> >
> > I could construct example data.frames myself but most probably they
> would be different from yours and also the result would not be necessary
> the same as you expect.
> >
> > You should post those data frames as output from dput(data) and show us
> real desired result from those example data frames.
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Ek
> Esawi
> >> Sent: Wednesday, February 21, 2018 3:34 AM
> >> To: [hidden email]
> >> Subject: [R] Aggregate over multiple and unequal column length data
> frames
> >>
> >>  Hi All--
> >>
> >> I have generated several 2 column data frames with variable length. The
> data
> >> frames have the same column names and variable types. I was trying to
> >> aggregate over the 2nd column for all the date frames, but could not
> figure out
> >> how.
> >>
> >> I thought i could make them all of equal length then combine them in 1
> data
> >> frame where i can use aggregate, the formula version Or to put them in
> a list
> >> and loop use lapply but did not know how to do that and thought there
> might
> >> be a simpler way.
> >>
> >> Below is an example of 3 data frames and the desired result; note that
> some
> >> levels don't appear in all and may be null over all variable, like the
> case of dd
> >> on the desired result which i would like to list all levels even if
> some are all null.
> >>
> >> Thanks in advance,
> >>
> >> EK
> >>
> >>    df1           df2          df3
> >>
> >> c1 c2 c1 c2 c1 c2
> >> 1 aa 1 bb 1 aa
> >> 2 aa 2 bb 2 aa
> >> 3 bb 3 cc
> >> 4 cc 4 bb
> >> 5 bb
> >>
> >> desired result
> >>
> >> c1 c2 c2 c2
> >> aa 2 2
> >> bb 1 2 2
> >> cc 1 1
> >> dd
> >>
> >> [[alternative HTML version deleted]]
> >>
> >> ______________________________________________
> >> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> >> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into
> a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aggregate over multiple and unequal column length data frames

Ek Esawi
Thank you again Pikal and Bert. Using lapply, as Bert suggested, was
the first thing that i thought of dealing with this question and  was
mentioned in my original posting. I just did not know how to implement
it to get the results/form i want. Below is what i did but could not
get it to give me the results as i want which was given on Pikal's
answer.

nlist <- list(df1$col2,df2$col2, df3$col2)

lapply(nlist, function(x) table(x))
[[1]]
x
aa bb cc dd
 2  1  1  1

[[2]]
x
bb cc
 3  1

[[3]]
x
aa
 2

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.