Help On optim function

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Help On optim function

Niharika
This post was updated on .
I have some parameters from Mclust function. The parameters are in the form
 
parametersDf
 
      mu_1           mu_2          var_mc1    var_mc2          c1               c2    
2   1.357283   2.962736       0.466154    0.1320129      0.5258975  0.4741025  
21  8.357283   9.962736      0.466154    0.1320129      0.5258975  0.4741025  


Each row in the above data frame represent the segment and each segment
contain two-mixture component. (Latter on I will increase the segment and the
mixture component)

So for every segment with n mixture component I have to find the

maxf(x) with –infinity < x < infinity
f(x)=sum_i c_i N(O,mu_i,sigma_i).  

Since i need to calculate the derivate f’ and set f’(x)=0 in order to have a maximum value Therefore, I thought of using Newton method

In R the function I selected for my problem is optim.

Code

I generated the test data by
set.seed(1)
rv <-UnivarMixingDistribution(Norm(1,0.1),Norm(2,0.1),Norm(3,0.1),mixCoeff=c(1/3,1/3,1/3)) #cluster 1
Segment1=r(rv)(40)
set.seed(1)
rv <-UnivarMixingDistribution(Norm(8,0.1),Norm(9,0.1),Norm(10,0.1),mixCoeff=c(1/3,1/3,1/3)) #cluster 2
Segment2=r(rv)(40)xnorm= function(par)
{
  i=par['i']
  x=par['meanval']
  sum_prob=0
  for (j in 1:l){
    val=(coeff.vector[i,j]*(dnorm(x,mu.vector[i,j],sqrt(var.vector[i,j]))))
    sum_prob=sum_prob+val
  }
  return(sum_prob)
}

l=3
maxvalDF=data.frame()
{
  parametersDf # same what i have described above
  mu.vector = parametersDf[1:l]
  var.vector =parametersDf[(l+1):((2*l))]
  coeff.vector=parametersDf[(2*l+1):(3*l)]
  #observation= append(segment1, segment2)
  for(j in 1 :nrow(parametersDf))
  {
    val1=optim(par=c(meanval=parametersDf$mean_mc_1[j],i=j ),
               fn=xnorm,
               method = "BFGS", control=list(fnscale=-1))
   
    val2=optim(par=c(meanval=parametersDf$mean_mc_2[j],i=j),
               fn=xnorm,
               method = "BFGS", control=list(fnscale=-1))
    if(val1$value >=val2$value){
      maxval1=val1$value
    }
    else{
      maxval1=val2$value
    }
    maxvalDF=rbind(maxvalDF,data.frame(segment=j, maxval=maxval1))
  }
 
}

maxvalDF

optim is giving me same value for both the segment and I dont know why?
Plus does optim runs the xnorm function defined till certain iteration?
Is there any other function I can use for Newtons approach
I know maxNR() but i was not able to apply it to my problem

Thanks in Advance for the help______________________________________________
R-help@r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Re: "Help On optim"

PIKAL Petr
Hi

I cannot help you with optim as it is beyond my expertise, but here are some notes.

Your mail is partially scrammbled due to HTML formating, please use plain text.
You say that you do not get right results, how they differ from your expectation?
Preferably provide some toy data as illustration.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of niharika
> singhal
> Sent: Thursday, August 10, 2017 11:54 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] "Help On optim"
>
> Hello,
>
>
>
> I have some parameters from Mclust function. The parameters are in the form
>
>
>
> *parametersDf *
>
>
>
> *      mu_1           mu_2          var_mc1    var_mc2        c1
>               c2    *
>
> *2   1.357283   2.962736       0.466154    0.1320129      0.5258975
>  0.4741025  *
>
> *21  8.357283   9.962736      0.466154    0.1320129      0.5258975
>  0.4741025  *
>
>
>
> Each row in the above data frame represent the segment and each segment
> contain two-mixture component. (Latter I will increase the segment and the
> mixture component)
>
>
>
> So for every segment with n mixture component I have to find the
>
>
>
> *max f(x) with –infinity < x < infinity*
>
>
>
> *f(x)=sum_i c_i N(O,mu_i,sigma_i).  *
>
>
>
> *Since i need to calculate the derivate f’ and set f’(x)=0  I thought of using
> Newton method *
>
>
>
> *In R the function I selected for my problem is optim.*
>
>
>
> *Below is my code  *
>
>
>
>
>
> *l = 2 # represent the number of mixture component*
>
> *i=1# represent the segment 1 if i=2 represent the 2 segment*
>
> *parametersDf #which I have posted above*
>
> *xnorm= function(x)*
>
> *{ *
>
>
>
> *  #observation= append(segment1, segment2)*
>
> *  mu.vector = parametersDf[1:l] *
>
> *  var.vector =parametersDf[(l+1):((2*l))]*
>
> *  coeff.vector=parametersDf[(2*l+1):(3*l)]*
>
> *  val_df=data.frame()*
>
> *  sum_prob=0*
>
> *  for (j in 1:l){*
>
> *
> val=(coeff.vector[i,j]*(dnorm(x,mu.vector[i,j],sqrt(var.vector[i,j]))))*
>
> *    sum_prob=sum_prob+val*
>
> *  } *
>
> *  return(sum_prob)*
>
> *}*
>
> *#segment1*
>
>
>
> *val1=optim(parametersDf$mean_mc_1[1],**  fn=xnorm,*
>
> *           method = "BFGS")*
>
>
>
> *I am not getting right result from optim function. Is there something I can
> do?*
>
>
> *Thanks in Advance for the help *
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Loading...