Manipulations with CO2 dataset on R

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Manipulations with CO2 dataset on R

Ludovico Piccolo
Hi,I just started a new course this semester on R, I never used it in my life and i'm stuck on these questions from 3 days, it would be really nice if someone could explain me the answers with the relative commands.

thanks a lot in advance

The following 7 questions are based on the CO2 dataset of R.

1) How many of the plants in CO2 are Mc2 for Plant?

2) How many are either Mc2 or Mn2?

3) How many are Quebec for Type and nonchilled for Treatment?

4) How many have a concentration (conc) of 350 or bigger?

5) How many have a concentration between 350 and 435 (inclusive)?

6) How many have a concentration between 300 and 450 (inclusive) and are nonchilled?

7)How many have an uptake that is less than 1/10 of the concentration (in the units reported)?        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Manipulations with CO2 dataset on R

Ranjan Maitra-3
Hello Ludovico,

What is your goal in taking this class? If you are expecting someone else to do your homework for you, you should really consider whether you should waste your time and your  funding source's money to take this class.

In any case, HW questions are off-topic for this list.

So, Ride the Bus, Go to Class, Call your Mom/Dad.

HTH!

On Sun, 8 Oct 2017 14:39:55 +0000 Ludovico Piccolo <[hidden email]> wrote:

> Hi,
>
>
>
> I just started a new course this semester on R, I never used it in my life and i'm stuck on these questions from 3 days, it would be really nice if someone could explain me the answers with the relative commands.
>
> thanks a lot in advance
>
> The following 7 questions are based on the CO2 dataset of R.
>
> 1) How many of the plants in CO2 are Mc2 for Plant?
>
> 2) How many are either Mc2 or Mn2?
>
> 3) How many are Quebec for Type and nonchilled for Treatment?
>
> 4) How many have a concentration (conc) of 350 or bigger?
>
> 5) How many have a concentration between 350 and 435 (inclusive)?
>
> 6) How many have a concentration between 300 and 450 (inclusive) and are nonchilled?
>
> 7)How many have an uptake that is less than 1/10 of the concentration (in the units reported)?
>
>
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>


--
Important Notice: This mailbox is ignored: e-mails are set to be deleted on receipt. Please respond to the mailing list if appropriate. For those needing to send personal or professional e-mail, please use appropriate addresses.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Manipulations with CO2 dataset on R

PIKAL Petr
In reply to this post by Ludovico Piccolo
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Ludovico
> Piccolo
> Sent: Sunday, October 8, 2017 4:40 PM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] Manipulations with CO2 dataset on R
>
> Hi,
> I just started a new course this semester on R, I never used it in my life and i'm
> stuck on these questions from 3 days, it would be really nice if someone could
> explain me the answers with the relative commands.
>
> thanks a lot in advance
>
> The following 7 questions are based on the CO2 dataset of R.
>
> 1) How many of the plants in CO2 are Mc2 for Plant?

?table

>
> 2) How many are either Mc2 or Mn2?

?table or ?aggregate

>
> 3) How many are Quebec for Type and nonchilled for Treatment?

?aggregate

>
> 4) How many have a concentration (conc) of 350 or bigger?

?table and ?">"

>
> 5) How many have a concentration between 350 and 435 (inclusive)?

?table and ?">"

>
> 6) How many have a concentration between 300 and 450 (inclusive) and are
> nonchilled?

?table or ?aggregate and ?">"

>
> 7)How many have an uptake that is less than 1/10 of the concentration (in the
> units reported)?
>

?table or ?aggregate and ?">"

R comes with quite extensive help pages and with R-intro which you should consult first.

Cheers
Petr

> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.