Merging RData files

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Merging RData files

Steven Yen
I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to
two separate .RData files.
Content of each includes, among others, the following:

                    me    se      t     p sig
pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN
pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000 ***
pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 ***
pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280 0.201
...

Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
Thank you.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Duncan Murdoch-2
On 16/01/2018 3:43 AM, Steven Yen wrote:

> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to
> two separate .RData files.
> Content of each includes, among others, the following:
>
>                      me    se      t     p sig
> pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN
> pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000 ***
> pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 ***
> pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280 0.201
> ...
>
> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
> Thank you.Load both of them, produce the object you want to save, and save it. If
some objects have the same names in both files, do this carefully:  the
second load will overwrite the first one.  A safe way to do it is
described here:  https://www.r-bloggers.com/safe-loading-of-rdata-files-2/

Duncan Murdoch

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

PIKAL Petr
In reply to this post by Steven Yen
Huh.

I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData files are AFAIK places where all objects from given session are stored.

However you could load each .RData file and save/export result (one object).

BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?

And finally, post your questions in plain text not html, otherwise they can be mangled.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Steven Yen
> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] Merging RData files
>
> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to two
> separate .RData files.
> Content of each includes, among others, the following:
>
>                     me    se      t     p sig pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000
> *** pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 *** pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280
> 0.201 ...
>
> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
> Thank you.
>
>
>
>
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Steven Yen
Hi all,
This is great. Again, here is what I need. I run two separate jobs (a.R
and b.R) with results (say regression outputs) going to a.RData and
b.RData. I like to put all results in one place (where I can retrieve
them in one place, ab.RData). The following codes do it (I am not sure
if line 2 is needed but I am happy). Thank you all.

load("a.RData")
save.image("ab.RData")
load("b.RData")
save.image("ab.RData")

On 1/16/2018 7:08 PM, PIKAL Petr wrote:

> Huh.
>
> I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData files are AFAIK places where all objects from given session are stored.
>
> However you could load each .RData file and save/export result (one object).
>
> BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?
>
> And finally, post your questions in plain text not html, otherwise they can be mangled.
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Steven Yen
>> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
>> To: [hidden email]
>> Subject: [R] Merging RData files
>>
>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to two
>> separate .RData files.
>> Content of each includes, among others, the following:
>>
>>                      me    se      t     p sig pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
>> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000
>> *** pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
>> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 *** pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280
>> 0.201 ...
>>
>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>> Thank you.
>>
>>
>>
>>
>>
>>        [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

--
[hidden email] (S.T. Yen)


        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Duncan Murdoch-2
On 16/01/2018 6:33 AM, Steven Yen wrote:

> Hi all,
> This is great. Again, here is what I need. I run two separate jobs (a.R
> and b.R) with results (say regression outputs) going to a.RData and
> b.RData. I like to put all results in one place (where I can retrieve
> them in one place, ab.RData). The following codes do it (I am not sure
> if line 2 is needed but I am happy). Thank you all.
>
> load("a.RData")
> save.image("ab.RData")
> load("b.RData")
> save.image("ab.RData")

That's the same as

load("a.RData")
load("b.RData")
save.image("ab.RData")

because the second saved image overwrites the first one.  It'll be okay
if all the variable names are different in a.RData and b.RData, but will
lose values from a.RData if any of them have the same names as objects
in b.RData.  See the link I posted earlier to avoid this.

Duncan Murdoch

>
> On 1/16/2018 7:08 PM, PIKAL Petr wrote:
>> Huh.
>>
>> I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData files are AFAIK places where all objects from given session are stored.
>>
>> However you could load each .RData file and save/export result (one object).
>>
>> BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?
>>
>> And finally, post your questions in plain text not html, otherwise they can be mangled.
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Steven Yen
>>> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
>>> To: [hidden email]
>>> Subject: [R] Merging RData files
>>>
>>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to two
>>> separate .RData files.
>>> Content of each includes, among others, the following:
>>>
>>>                       me    se      t     p sig pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
>>> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000
>>> *** pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
>>> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 *** pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280
>>> 0.201 ...
>>>
>>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>>> Thank you.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>         [[alternative HTML version deleted]]
>>>
>>> ______________________________________________
>>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Steven Yen
Understood. In my case, a.RData and b.RData contain identical
variables/data, plus simulation outputs from separate runs. The codes
deliver what I need. Good to know the three lines work. Thank you.

On 1/16/2018 8:06 PM, Duncan Murdoch wrote:

> On 16/01/2018 6:33 AM, Steven Yen wrote:
>> Hi all,
>> This is great. Again, here is what I need. I run two separate jobs (a.R
>> and b.R) with results (say regression outputs) going to a.RData and
>> b.RData. I like to put all results in one place (where I can retrieve
>> them in one place, ab.RData). The following codes do it (I am not sure
>> if line 2 is needed but I am happy). Thank you all.
>>
>> load("a.RData")
>> save.image("ab.RData")
>> load("b.RData")
>> save.image("ab.RData")
>
> That's the same as
>
> load("a.RData")
> load("b.RData")
> save.image("ab.RData")
>
> because the second saved image overwrites the first one.  It'll be
> okay if all the variable names are different in a.RData and b.RData,
> but will lose values from a.RData if any of them have the same names
> as objects in b.RData.  See the link I posted earlier to avoid this.
>
> Duncan Murdoch
>
>>
>> On 1/16/2018 7:08 PM, PIKAL Petr wrote:
>>> Huh.
>>>
>>> I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData
>>> files are AFAIK places where all objects from given session are stored.
>>>
>>> However you could load each .RData file and save/export result (one
>>> object).
>>>
>>> BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?
>>>
>>> And finally, post your questions in plain text not html, otherwise
>>> they can be mangled.
>>>
>>> Cheers
>>> Petr
>>>
>>>> -----Original Message-----
>>>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
>>>> Steven Yen
>>>> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
>>>> To: [hidden email]
>>>> Subject: [R] Merging RData files
>>>>
>>>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved
>>>> to two
>>>> separate .RData files.
>>>> Content of each includes, among others, the following:
>>>>
>>>>                       me    se      t     p sig pc21.age       
>>>> 0.640 0.219  2.918 0.004 ***
>>>> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN pc21.inc 0.903 0.103 
>>>> 8.752 0.000
>>>> *** pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
>>>> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 *** pc21.sblkprot -4.334
>>>> 3.387  1.280
>>>> 0.201 ...
>>>>
>>>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>>>> Thank you.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>         [[alternative HTML version deleted]]
>>>>
>>>> ______________________________________________
>>>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>> PLEASE do read the posting guide
>>>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>> ________________________________
>>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
>>> jsou určeny pouze jeho adresátům.
>>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a
>>> jeho kopie vymažte ze svého systému.
>>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>>> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>>
>>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
>>> nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>>> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>>> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>>> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím
>>> zastoupené známá.
>>>
>>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
>>> are intended only for its intended recipients.
>>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform
>>> its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments
>>> and its copies from your system.
>>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>>> manner.
>>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible
>>> damage caused by modifications of the e-mail or by delay with
>>> transfer of the email.
>>>
>>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering
>>> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
>>> reasoning.
>>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>>> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
>>> containing any amendment or variation.
>>> - the sender insists on that the respective contract is concluded
>>> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
>>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases
>>> in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and
>>> such authorization or power of attorney is submitted to the
>>> recipient or the person represented by the recipient, or the
>>> existence of such authorization is known to the recipient of the
>>> person represented by the recipient.
>>
>
>

--
[hidden email] (S.T. Yen)


        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Duncan Murdoch-2
On 16/01/2018 7:13 AM, Steven Yen wrote:
> Understood. In my case, a.RData and b.RData contain identical
> variables/data, plus simulation outputs from separate runs. The codes
> deliver what I need. Good to know the three lines work. Thank you.

You might also want to investigate saveRDS/readRDS.  Those functions are
similar to save/load, but they only write a single variable and don't
write variable names, so you can do things like

saveRDS(x, "x.rds")
y <- readRDS("x.rds")

to read the value of x directly into y.

Duncan Murdoch

>
> On 1/16/2018 8:06 PM, Duncan Murdoch wrote:
>> On 16/01/2018 6:33 AM, Steven Yen wrote:
>>> Hi all,
>>> This is great. Again, here is what I need. I run two separate jobs (a.R
>>> and b.R) with results (say regression outputs) going to a.RData and
>>> b.RData. I like to put all results in one place (where I can retrieve
>>> them in one place, ab.RData). The following codes do it (I am not sure
>>> if line 2 is needed but I am happy). Thank you all.
>>>
>>> load("a.RData")
>>> save.image("ab.RData")
>>> load("b.RData")
>>> save.image("ab.RData")
>>
>> That's the same as
>>
>> load("a.RData")
>> load("b.RData")
>> save.image("ab.RData")
>>
>> because the second saved image overwrites the first one.  It'll be
>> okay if all the variable names are different in a.RData and b.RData,
>> but will lose values from a.RData if any of them have the same names
>> as objects in b.RData.  See the link I posted earlier to avoid this.
>>
>> Duncan Murdoch
>>
>>>
>>> On 1/16/2018 7:08 PM, PIKAL Petr wrote:
>>>> Huh.
>>>>
>>>> I may by completely wrong but you cannot do such "merging". .RData
>>>> files are AFAIK places where all objects from given session are stored.
>>>>
>>>> However you could load each .RData file and save/export result (one
>>>> object).
>>>>
>>>> BTW, what do you mean exactly by "combine/consolidate"?
>>>>
>>>> And finally, post your questions in plain text not html, otherwise
>>>> they can be mangled.
>>>>
>>>> Cheers
>>>> Petr
>>>>
>>>>> -----Original Message-----
>>>>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
>>>>> Steven Yen
>>>>> Sent: Tuesday, January 16, 2018 9:44 AM
>>>>> To: [hidden email]
>>>>> Subject: [R] Merging RData files
>>>>>
>>>>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved
>>>>> to two
>>>>> separate .RData files.
>>>>> Content of each includes, among others, the following:
>>>>>
>>>>>                       me    se      t     p sig pc21.age        
>>>>> 0.640 0.219  2.918 0.004 ***
>>>>> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN pc21.inc 0.903 0.103  
>>>>> 8.752 0.000
>>>>> *** pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
>>>>> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 *** pc21.sblkprot -4.334
>>>>> 3.387  1.280
>>>>> 0.201 ...
>>>>>
>>>>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>>>>> Thank you.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>         [[alternative HTML version deleted]]
>>>>>
>>>>> ______________________________________________
>>>>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>>> PLEASE do read the posting guide
>>>>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>>> ________________________________
>>>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
>>>> jsou určeny pouze jeho adresátům.
>>>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>>>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a
>>>> jeho kopie vymažte ze svého systému.
>>>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>>>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>>>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>>>> modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>>>>
>>>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>>>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>>>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>>>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>>>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
>>>> nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>>>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>>>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>>>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>>>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>>>> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>>>> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>>>> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím
>>>> zastoupené známá.
>>>>
>>>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and
>>>> are intended only for its intended recipients.
>>>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform
>>>> its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments
>>>> and its copies from your system.
>>>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>>>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>>>> manner.
>>>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible
>>>> damage caused by modifications of the e-mail or by delay with
>>>> transfer of the email.
>>>>
>>>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>>>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering
>>>> into a contract in any time, for any reason, and without stating any
>>>> reasoning.
>>>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>>>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>>>> excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient
>>>> containing any amendment or variation.
>>>> - the sender insists on that the respective contract is concluded
>>>> only upon an express mutual agreement on all its aspects.
>>>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>>>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases
>>>> in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and
>>>> such authorization or power of attorney is submitted to the
>>>> recipient or the person represented by the recipient, or the
>>>> existence of such authorization is known to the recipient of the
>>>> person represented by the recipient.
>>>
>>
>>
>
> --
> [hidden email]  (S.T. Yen)
>

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Bert Gunter-2
In reply to this post by Steven Yen
?load

Read this carefully. Pay attention to its instructions re: overwriting
existing objects.

Cheers,
BertBert Gunter

"The trouble with having an open mind is that people keep coming along and
sticking things into it."
-- Opus (aka Berkeley Breathed in his "Bloom County" comic strip )

On Tue, Jan 16, 2018 at 12:43 AM, Steven Yen <[hidden email]> wrote:

> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to
> two separate .RData files.
> Content of each includes, among others, the following:
>
>                     me    se      t     p sig
> pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN
> pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000 ***
> pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 ***
> pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280 0.201
> ...
>
> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
> Thank you.
>
>
>
>
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Merging RData files

Henrik Bengtsson-5
To expand on what Bert suggests.  Use:

loadToEnv <- function(file, ..., envir = new.env()) {
  base::load(file = file, envir = envir, ...)
}

envA <- loadToEnv("a.RData")
envB <- loadToEnv("b.RData")

and then access the objects in environments envA and envB using
environment access methods, e.g. ls(envir = envA), envA[[name]],
envA$foo, as.list(envA) [careful is large objects], ...

/H

On Tue, Jan 16, 2018 at 7:30 AM, Bert Gunter <[hidden email]> wrote:

> ?load
>
> Read this carefully. Pay attention to its instructions re: overwriting
> existing objects.
>
> Cheers,
> Bert
>
>
>
> Bert Gunter
>
> "The trouble with having an open mind is that people keep coming along and
> sticking things into it."
> -- Opus (aka Berkeley Breathed in his "Bloom County" comic strip )
>
> On Tue, Jan 16, 2018 at 12:43 AM, Steven Yen <[hidden email]> wrote:
>
>> I ran two separate hours-long projects. Results of each were saved to
>> two separate .RData files.
>> Content of each includes, among others, the following:
>>
>>                     me    se      t     p sig
>> pc21.age        0.640 0.219  2.918 0.004 ***
>> pc21.agesq      0.000 0.000    NaN   NaN
>> pc21.inc        0.903 0.103  8.752 0.000 ***
>> pc21.incsq      0.000 0.000    NaN   NaN
>> pc21.sei10      0.451 0.145  3.122 0.002 ***
>> pc21.sblkprot  -4.334 3.387  1.280 0.201
>> ...
>>
>> Question: How can I combine/consolidate the two .RData files into one?
>> Thank you.
>>
>>
>>
>>
>>
>>         [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
>> posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.