R-help

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

R-help

Marymukaa
Generate a clustered pattern in [0; 1]2 as follows:

(a) Generate nc, say 20, independent cluster centres (which can be called
parents) that are distributed i.i.d. uniformly in the unit square;

 (b) then n daughters are assigned i.i.d. uniformly to these parents and
such that each daughter is located i.i.d. uniformly in a disk of radius r =
0:1 centred at her parent, under the periodic boundary conditions (i.e. the
square = a torus).


My attempt so far is:


set.seed(1) library(spatstat)

 n_parent <- 2

 n_daughter <- 4

r = 0.1

cnt <- n

W <- disc(radius=3, centre=c(0,0)) i <- 1

 while(i <= n_daughter){

d_x <- runif(1)

d_y <- runif(1)

if (d_x ^2+d_y^2 <r) {

 i = i+1}}


#need a condition here such that (d_x,d_y) lies in B(0,r)

 #where B(0,r) is a ball of center origin and of radius r

In above we should obtain one ball with n_daughters. Next step is to
generate parent centers and distribute the n_daughters in the ball into
n_parents.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: R-help

PIKAL Petr
Hi

it smells like a homework, this list has no homework policy.

Anyway, maybe the sample approach could be used.

Generate x,y coordinates - ?expand.grid
sample n centers - ?sample
select all points within defined area - ?point.in.polygon, package sp
select desired number of points - ?sample

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of john lukore
> Sent: Thursday, November 9, 2017 4:40 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] R-help
>
> Generate a clustered pattern in [0; 1]2 as follows:
>
> (a) Generate nc, say 20, independent cluster centres (which can be called
> parents) that are distributed i.i.d. uniformly in the unit square;
>
>  (b) then n daughters are assigned i.i.d. uniformly to these parents and such
> that each daughter is located i.i.d. uniformly in a disk of radius r =
> 0:1 centred at her parent, under the periodic boundary conditions (i.e. the
> square = a torus).
>
>
> My attempt so far is:
>
>
> set.seed(1) library(spatstat)
>
>  n_parent <- 2
>
>  n_daughter <- 4
>
> r = 0.1
>
> cnt <- n
>
> W <- disc(radius=3, centre=c(0,0)) i <- 1
>
>  while(i <= n_daughter){
>
> d_x <- runif(1)
>
> d_y <- runif(1)
>
> if (d_x ^2+d_y^2 <r) {
>
>  i = i+1}}
>
>
> #need a condition here such that (d_x,d_y) lies in B(0,r)
>
>  #where B(0,r) is a ball of center origin and of radius r
>
> In above we should obtain one ball with n_daughters. Next step is to generate
> parent centers and distribute the n_daughters in the ball into n_parents.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: R-help

MacQueen, Don
A trip to the Spatial Task View on CRAN might be in order. The RandomFields package comes to mind.

-Don

--
Don MacQueen
Lawrence Livermore National Laboratory
7000 East Ave., L-627
Livermore, CA 94550
925-423-1062
Lab cell 925-724-7509
 
 

On 11/9/17, 12:37 AM, "R-help on behalf of PIKAL Petr" <[hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:

    Hi
   
    it smells like a homework, this list has no homework policy.
   
    Anyway, maybe the sample approach could be used.
   
    Generate x,y coordinates - ?expand.grid
    sample n centers - ?sample
    select all points within defined area - ?point.in.polygon, package sp
    select desired number of points - ?sample
   
    Cheers
    Petr
   
    > -----Original Message-----
    > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of john lukore
    > Sent: Thursday, November 9, 2017 4:40 AM
    > To: [hidden email]
    > Subject: [R] R-help
    >
    > Generate a clustered pattern in [0; 1]2 as follows:
    >
    > (a) Generate nc, say 20, independent cluster centres (which can be called
    > parents) that are distributed i.i.d. uniformly in the unit square;
    >
    >  (b) then n daughters are assigned i.i.d. uniformly to these parents and such
    > that each daughter is located i.i.d. uniformly in a disk of radius r =
    > 0:1 centred at her parent, under the periodic boundary conditions (i.e. the
    > square = a torus).
    >
    >
    > My attempt so far is:
    >
    >
    > set.seed(1) library(spatstat)
    >
    >  n_parent <- 2
    >
    >  n_daughter <- 4
    >
    > r = 0.1
    >
    > cnt <- n
    >
    > W <- disc(radius=3, centre=c(0,0)) i <- 1
    >
    >  while(i <= n_daughter){
    >
    > d_x <- runif(1)
    >
    > d_y <- runif(1)
    >
    > if (d_x ^2+d_y^2 <r) {
    >
    >  i = i+1}}
    >
    >
    > #need a condition here such that (d_x,d_y) lies in B(0,r)
    >
    >  #where B(0,r) is a ball of center origin and of radius r
    >
    > In above we should obtain one ball with n_daughters. Next step is to generate
    > parent centers and distribute the n_daughters in the ball into n_parents.
    >
    >       [[alternative HTML version deleted]]
    >
    > ______________________________________________
    > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
    > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
    > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
    > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
   
    ________________________________
    Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
    Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
    Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
    Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
   
    V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
    - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
    - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
    - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
    - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
   
    This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
    If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
    If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
    The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
   
    In case that this e-mail forms part of business dealings:
    - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
    - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
    - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
    - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
    ______________________________________________
    [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
    https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
    PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
    and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.