Reversing table()

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Reversing table()

Kevin E. Thorpe
I am wondering if there is a way to undo the results of table().

For example if you had a table that looked like the result of table(x, y) or
table(x, y, z) is there a simple/elegant way to reverse the process to get the
"original" x, y and z vectors?

Thanks,

Kevin

--
Kevin E. Thorpe
Head of Biostatistics,  Applied Health Research Centre (AHRC)
Li Ka Shing Knowledge Institute of St. Michael's Hospital
Assistant Professor, Dalla Lana School of Public Health
University of Toronto
email: [hidden email]  Tel: 416.864.5776  Fax: 416.864.3016

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Reversing table()

PIKAL Petr
Is this what you want?

http://opensourceconnections.com/blog/2016/09/17/expanding-data-frequency-table-r-stata/

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Kevin E.
> Thorpe
> Sent: Friday, March 17, 2017 1:23 PM
> To: r-help <[hidden email]>
> Subject: [R] Reversing table()
>
> I am wondering if there is a way to undo the results of table().
>
> For example if you had a table that looked like the result of table(x, y) or
> table(x, y, z) is there a simple/elegant way to reverse the process to get the
> "original" x, y and z vectors?
>
> Thanks,
>
> Kevin
>
> --
> Kevin E. Thorpe
> Head of Biostatistics,  Applied Health Research Centre (AHRC) Li Ka Shing
> Knowledge Institute of St. Michael's Hospital Assistant Professor, Dalla Lana
> School of Public Health University of Toronto
> email: [hidden email]  Tel: 416.864.5776  Fax: 416.864.3016
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Reversing table()

R. Mark Sharp
In reply to this post by Kevin E. Thorpe
Kevin,

The short answer is no.

The function table() takes in the vectors provided as arguments, counts the number of occurrences of each category by adding the integer 1L to a bin (one for each category or factor level), and at the end it returns the counts in each bin. Since it does not return the vectors, those values that went into the function do not survive the trip.

Mark
R. Mark Sharp, Ph.D.
[hidden email]

> On Mar 17, 2017, at 7:23 AM, Kevin E. Thorpe <[hidden email]> wrote:
>
> I am wondering if there is a way to undo the results of table().
>
> For example if you had a table that looked like the result of table(x, y) or
> table(x, y, z) is there a simple/elegant way to reverse the process to get the
> "original" x, y and z vectors?
>
> Thanks,
>
> Kevin
>
> --
> Kevin E. Thorpe
> Head of Biostatistics,  Applied Health Research Centre (AHRC)
> Li Ka Shing Knowledge Institute of St. Michael's Hospital
> Assistant Professor, Dalla Lana School of Public Health
> University of Toronto
> email: [hidden email]  Tel: 416.864.5776  Fax: 416.864.3016
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail and any files and/or...{{dropped:10}}

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Reversing table()

David Winsemius
In reply to this post by PIKAL Petr

> On Mar 17, 2017, at 6:30 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:
>
> Is this what you want?
>
> http://opensourceconnections.com/blog/2016/09/17/expanding-data-frequency-table-r-stata/

Or perhaps (assuming the table's name is "tbl":


dtbl <- as.data.frame(tbl)
xpd <- dtbl[ rep(row.names(dtbl), dtbl$Freq), ]
str(xpd)

--
Best.
David.

>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Kevin E.
>> Thorpe
>> Sent: Friday, March 17, 2017 1:23 PM
>> To: r-help <[hidden email]>
>> Subject: [R] Reversing table()
>>
>> I am wondering if there is a way to undo the results of table().
>>
>> For example if you had a table that looked like the result of table(x, y) or
>> table(x, y, z) is there a simple/elegant way to reverse the process to get the
>> "original" x, y and z vectors?
>>
>> Thanks,
>>
>> Kevin
>>
>> --
>> Kevin E. Thorpe
>> Head of Biostatistics,  Applied Health Research Centre (AHRC) Li Ka Shing
>> Knowledge Institute of St. Michael's Hospital Assistant Professor, Dalla Lana
>> School of Public Health University of Toronto
>> email: [hidden email]  Tel: 416.864.5776  Fax: 416.864.3016
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

David Winsemius
Alameda, CA, USA

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.