about fitting a regression line

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

about fitting a regression line

lily li
Hi R users,

I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a pattern Yi =
cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use? Also,
how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any kind of
help.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

MacQueen, Don
Start with the lm() function; i.e., see

  ?lm

-Don

--
Don MacQueen

Lawrence Livermore National Laboratory
7000 East Ave., L-627
Livermore, CA 94550
925-423-1062


On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <[hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:

    Hi R users,
   
    I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a pattern Yi =
    cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use? Also,
    how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any kind of
    help.
   
    [[alternative HTML version deleted]]
   
    ______________________________________________
    [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
    https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
    PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
    and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
   

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

lily li
Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
correlation below:
Y= aX + b

On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]> wrote:

> Start with the lm() function; i.e., see
>
>   ?lm
>
> -Don
>
> --
> Don MacQueen
>
> Lawrence Livermore National Laboratory
> 7000 East Ave., L-627
> Livermore, CA 94550
> 925-423-1062
>
>
> On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> [hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:
>
>     Hi R users,
>
>     I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a pattern
> Yi =
>     cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use?
> Also,
>     how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any
> kind of
>     help.
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
>     ______________________________________________
>     [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>     https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>     PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
>     and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [FORGED] about fitting a regression line

Rolf Turner
In reply to this post by lily li
On 15/06/17 10:40, lily li wrote:
> Hi R users,
>
> I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a pattern Yi =
> cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use? Also,
> how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any kind of
> help.

If I understand you correctly (always a dubious conditional):

     fit <- lm(y ~ cos(x))

where y and x are vectors of the y and x values of your data points,
should answer all of your questions.

I am bewildered that you need to ask.  You have been posting to this
list for quite a while.  Have you learned nothing about R?  It's time
that you did.  Read and study carefully "An Introduction to R" from the
R web site -> Manuals.

cheers,

Rolf Turner

--
Technical Editor ANZJS
Department of Statistics
University of Auckland
Phone: +64-9-373-7599 ext. 88276

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [FORGED] Re: about fitting a regression line

Rolf Turner
In reply to this post by lily li
On 15/06/17 11:28, lily li wrote:
> Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
> correlation below:
> Y= aX + b
>
> On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]> wrote:
>
>> Start with the lm() function; i.e., see
>>
>>    ?lm


And you don't think that Y = a*cos(X) + b is a linear model?

The mind boggles.

Well, I guess there is a "subtlety" here.  Linear models are *linear in
the PARAMETERS of the model*, not in the predictors.

First-year knuckle-draggers get confused about this.  People who are
using R to do research should be a bit beyond such confusion.

cheers,

Rolf Turner

--
Technical Editor ANZJS
Department of Statistics
University of Auckland
Phone: +64-9-373-7599 ext. 88276

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

PIKAL Petr
In reply to this post by lily li
Hi

But X can be some function like - sin, cos, log, exp...

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of lily li
> Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
> To: MacQueen, Don <[hidden email]>
> Cc: R mailing list <[hidden email]>
> Subject: Re: [R] about fitting a regression line
>
> Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the correlation
> below:
> Y= aX + b
>
> On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]>
> wrote:
>
> > Start with the lm() function; i.e., see
> >
> >   ?lm
> >
> > -Don
> >
> > --
> > Don MacQueen
> >
> > Lawrence Livermore National Laboratory
> > 7000 East Ave., L-627
> > Livermore, CA 94550
> > 925-423-1062
> >
> >
> > On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> > [hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:
> >
> >     Hi R users,
> >
> >     I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
> > pattern Yi =
> >     cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use?
> > Also,
> >     how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any
> > kind of
> >     help.
> >
> >         [[alternative HTML version deleted]]
> >
> >     ______________________________________________
> >     [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> >     https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> >     PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> >     and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> >
> >
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

lily li
Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
for the slope. And here is the error message:
Coefficients: (1 not defined because of singularities)


On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
> But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of lily li
> > Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
> > To: MacQueen, Don <[hidden email]>
> > Cc: R mailing list <[hidden email]>
> > Subject: Re: [R] about fitting a regression line
> >
> > Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
> correlation
> > below:
> > Y= aX + b
> >
> > On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]>
> > wrote:
> >
> > > Start with the lm() function; i.e., see
> > >
> > >   ?lm
> > >
> > > -Don
> > >
> > > --
> > > Don MacQueen
> > >
> > > Lawrence Livermore National Laboratory
> > > 7000 East Ave., L-627
> > > Livermore, CA 94550
> > > 925-423-1062
> > >
> > >
> > > On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> > > [hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:
> > >
> > >     Hi R users,
> > >
> > >     I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
> > > pattern Yi =
> > >     cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use?
> > > Also,
> > >     how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any
> > > kind of
> > >     help.
> > >
> > >         [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > >     ______________________________________________
> > >     [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > >     https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > >     PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > > posting-guide.html
> > >     and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> > >
> > >
> > >
> >
> >       [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

Don McKenzie-2
Did you perhaps accidentally include your response as a predictor?

> On Jun 15, 2017, at 12:48 PM, lily li <[hidden email]> wrote:
>
> Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
> for the slope. And here is the error message:
> Coefficients: (1 not defined because of singularities)
>
>
> On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:
>
>> Hi
>>
>> But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of lily li
>>> Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
>>> To: MacQueen, Don <[hidden email]>
>>> Cc: R mailing list <[hidden email]>
>>> Subject: Re: [R] about fitting a regression line
>>>
>>> Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
>> correlation
>>> below:
>>> Y= aX + b
>>>
>>> On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]>
>>> wrote:
>>>
>>>> Start with the lm() function; i.e., see
>>>>
>>>>  ?lm
>>>>
>>>> -Don
>>>>
>>>> --
>>>> Don MacQueen
>>>>
>>>> Lawrence Livermore National Laboratory
>>>> 7000 East Ave., L-627
>>>> Livermore, CA 94550
>>>> 925-423-1062
>>>>
>>>>
>>>> On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
>>>> [hidden email] on behalf of [hidden email]> wrote:
>>>>
>>>>    Hi R users,
>>>>
>>>>    I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
>>>> pattern Yi =
>>>>    cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to use?
>>>> Also,
>>>>    how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for any
>>>> kind of
>>>>    help.
>>>>
>>>>        [[alternative HTML version deleted]]
>>>>
>>>>    ______________________________________________
>>>>    [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>>>    https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>>>    PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
>>>> posting-guide.html
>>>>    and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>
>>>      [[alternative HTML version deleted]]
>>>
>>> ______________________________________________
>>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
>> posting-guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
>> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
>> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>> příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
>> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

Christopher W. Ryan
In reply to this post by lily li
Rather than just posting your error message, it helps immensely to post the
code that produced the error--indeed with some small sample data that
reproduces the problem.

x <- rnorm(40)
y <- 0.6 * x + rnorm(40, sd = 0.3)
plot(y ~ x)
model <- lm(y ~ cos(x))
summary(model)
plot(y ~ cos(x))
abline(model, col = "red")

## obviously I am not claiming that this is a meaningful or sensible model
## It's just for illustrative purposes

--Chris Ryan

On Thu, Jun 15, 2017 at 3:48 PM, lily li <[hidden email]> wrote:

> Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
> for the slope. And here is the error message:
> Coefficients: (1 not defined because of singularities)
>
>
> On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> > Hi
> >
> > But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of lily
> li
> > > Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
> > > To: MacQueen, Don <[hidden email]>
> > > Cc: R mailing list <[hidden email]>
> > > Subject: Re: [R] about fitting a regression line
> > >
> > > Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
> > correlation
> > > below:
> > > Y= aX + b
> > >
> > > On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]>
> > > wrote:
> > >
> > > > Start with the lm() function; i.e., see
> > > >
> > > >   ?lm
> > > >
> > > > -Don
> > > >
> > > > --
> > > > Don MacQueen
> > > >
> > > > Lawrence Livermore National Laboratory
> > > > 7000 East Ave., L-627
> > > > Livermore, CA 94550
> > > > 925-423-1062
> > > >
> > > >
> > > > On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> > > > [hidden email] on behalf of [hidden email]>
> wrote:
> > > >
> > > >     Hi R users,
> > > >
> > > >     I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
> > > > pattern Yi =
> > > >     cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to
> use?
> > > > Also,
> > > >     how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for
> any
> > > > kind of
> > > >     help.
> > > >
> > > >         [[alternative HTML version deleted]]
> > > >
> > > >     ______________________________________________
> > > >     [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more,
> see
> > > >     https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > >     PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > > > posting-guide.html
> > > >     and provide commented, minimal, self-contained, reproducible
> code.
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >       [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: about fitting a regression line

R help mailing list-2
In reply to this post by lily li
You really have to show what you did to get the result you showed.  E.g.,
something like the following:

> d <- data.frame(x=1:7, y=c(7,4,2,3,6,8,7))
> fit <- lm( y~cos(x), data=d)
> coef(fit)
(Intercept)      cos(x)
   5.079190    3.022805
> sfit <- summary(fit)
> sfit$r.squared
[1] 0.9915548
> with(sfit, pf(fstatistic[1], fstatistic[2], fstatistic[3], lower=FALSE))
       value
2.232099e-06Bill Dunlap
TIBCO Software
wdunlap tibco.com

On Thu, Jun 15, 2017 at 12:48 PM, lily li <[hidden email]> wrote:

> Thanks for your replies. I tried the regression, but then got a NA value
> for the slope. And here is the error message:
> Coefficients: (1 not defined because of singularities)
>
>
> On Thu, Jun 15, 2017 at 12:20 AM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> > Hi
> >
> > But X can be some function like - sin, cos, log, exp...
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of lily
> li
> > > Sent: Thursday, June 15, 2017 1:28 AM
> > > To: MacQueen, Don <[hidden email]>
> > > Cc: R mailing list <[hidden email]>
> > > Subject: Re: [R] about fitting a regression line
> > >
> > > Thanks. I thought lm() function is for linear model, such as the
> > correlation
> > > below:
> > > Y= aX + b
> > >
> > > On Wed, Jun 14, 2017 at 5:25 PM, MacQueen, Don <[hidden email]>
> > > wrote:
> > >
> > > > Start with the lm() function; i.e., see
> > > >
> > > >   ?lm
> > > >
> > > > -Don
> > > >
> > > > --
> > > > Don MacQueen
> > > >
> > > > Lawrence Livermore National Laboratory
> > > > 7000 East Ave., L-627
> > > > Livermore, CA 94550
> > > > 925-423-1062
> > > >
> > > >
> > > > On 6/14/17, 3:40 PM, "R-help on behalf of lily li" <
> > > > [hidden email] on behalf of [hidden email]>
> wrote:
> > > >
> > > >     Hi R users,
> > > >
> > > >     I have some data points (Xi, Yi), and they may follow such a
> > > > pattern Yi =
> > > >     cCOS(Xi) + d, how to find the c and d in R? which function to
> use?
> > > > Also,
> > > >     how to get the R2 and p value for this correlation? Thanks for
> any
> > > > kind of
> > > >     help.
> > > >
> > > >         [[alternative HTML version deleted]]
> > > >
> > > >     ______________________________________________
> > > >     [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more,
> see
> > > >     https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > >     PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > > > posting-guide.html
> > > >     and provide commented, minimal, self-contained, reproducible
> code.
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > >       [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.