dplyr help

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

dplyr help

Mangalani Peter Makananisa
HI all,

Is it possible to use one column spread on multiple columns values.

example
spread( Key_col, value1:value7)

spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7

Please advise,

Kind regards

Mangalani Peter Makananisa (5786)
South African Revenue Service (SARS) - HO
+2782 456 4669 / +2712 422 7357

Please Note: This email and its contents are subject to our email legal notice which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dplyr help

PIKAL Petr
Hi

something like

dcast(temp2, minuty~pokus)
?

> dput(temp2)
structure(list(pokus = structure(c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L,
2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 6L, 6L, 7L, 7L, 8L, 8L
), .Label = c("T42", "T43", "T44", "T45", "T46", "T47", "T48",
"T49"), class = "factor"), minuty = structure(c(2L, 3L, 4L, 2L,
3L, 4L, 5L, 6L, 1L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 2L, 3L, 2L,
3L, 2L, 3L), .Label = c("180", "240", "300", "360", "420", "480"
), class = "factor")), .Names = c("pokus", "minuty"), row.names = c(NA,
-23L), class = "data.frame")

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Mangalani
> Peter Makananisa
> Sent: Monday, July 10, 2017 10:30 AM
> To: [hidden email]
> Cc: Vito Ricci ([hidden email]) <[hidden email]>
> Subject: [R] dplyr help
>
> HI all,
>
> Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>
> example
> spread( Key_col, value1:value7)
>
> spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>
> Please advise,
>
> Kind regards
>
> Mangalani Peter Makananisa (5786)
> South African Revenue Service (SARS) - HO
> +2782 456 4669 / +2712 422 7357
>
> Please Note: This email and its contents are subject to our email legal notice
> which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dplyr help

Jeff Newmiller
In reply to this post by Mangalani Peter Makananisa
I am pretty sure that this is not a question about dplyr... it is a question about tidyr. Look at the help file ?tidyr::spread.

If I understand your question (I may not,  because you gave no example of input/output data), the answer is no, the column names come from the column named by the key parameter and the values that fill those columns come from the column named by the value parameter. Modify your data frame to contain both columns before using this function.

When the function is used outside a pipe chain there is also the first argument, the data frame that is being reshaped.

Please post using plain text in the future... this is a plain text mailing list,  and HTML email is what-you-see-is-not-what-we-see.
--
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On July 10, 2017 1:29:41 AM PDT, Mangalani Peter Makananisa <[hidden email]> wrote:

>HI all,
>
>Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>
>example
>spread( Key_col, value1:value7)
>
>spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>
>Please advise,
>
>Kind regards
>
>Mangalani Peter Makananisa (5786)
>South African Revenue Service (SARS) - HO
>+2782 456 4669 / +2712 422 7357
>
>Please Note: This email and its contents are subject to our email legal
>notice which can be viewed at
>http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
>______________________________________________
>[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dplyr help

Mangalani Peter Makananisa
Thank you very much for the support.  I have just used the reshape library and my problem was solved.

Kind regards,

Peter

-----Original Message-----
From: Jeff Newmiller [mailto:[hidden email]]
Sent: 10 July 2017 03:52 PM
To: [hidden email]; Mangalani Peter Makananisa; [hidden email]
Cc: Vito Ricci ([hidden email])
Subject: Re: [R] dplyr help

I am pretty sure that this is not a question about dplyr... it is a question about tidyr. Look at the help file ?tidyr::spread.

If I understand your question (I may not,  because you gave no example of input/output data), the answer is no, the column names come from the column named by the key parameter and the values that fill those columns come from the column named by the value parameter. Modify your data frame to contain both columns before using this function.

When the function is used outside a pipe chain there is also the first argument, the data frame that is being reshaped.

Please post using plain text in the future... this is a plain text mailing list,  and HTML email is what-you-see-is-not-what-we-see.
--
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On July 10, 2017 1:29:41 AM PDT, Mangalani Peter Makananisa <[hidden email]> wrote:

>HI all,
>
>Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>
>example
>spread( Key_col, value1:value7)
>
>spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>
>Please advise,
>
>Kind regards
>
>Mangalani Peter Makananisa (5786)
>South African Revenue Service (SARS) - HO
>+2782 456 4669 / +2712 422 7357
>
>Please Note: This email and its contents are subject to our email legal
>notice which can be viewed at
>http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
>______________________________________________
>[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

Please Note: This email and its contents are subject to our email legal notice which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dplyr help

Mangalani Peter Makananisa
In reply to this post by PIKAL Petr
Thank you very much for the support.  I just used the reshape library and my problem was solved.

Kind regards,

Peter

-----Original Message-----
From: PIKAL Petr [mailto:[hidden email]]
Sent: 10 July 2017 11:17 AM
To: Mangalani Peter Makananisa; [hidden email]
Cc: Vito Ricci ([hidden email])
Subject: RE: dplyr help

Hi

something like

dcast(temp2, minuty~pokus)
?

> dput(temp2)
structure(list(pokus = structure(c(1L, 1L, 1L, 2L, 2L, 2L, 2L, 2L, 3L, 3L, 3L, 3L, 4L, 4L, 4L, 5L, 5L, 6L, 6L, 7L, 7L, 8L, 8L ), .Label = c("T42", "T43", "T44", "T45", "T46", "T47", "T48", "T49"), class = "factor"), minuty = structure(c(2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 1L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 4L, 2L, 3L, 2L, 3L, 2L, 3L, 2L, 3L), .Label = c("180", "240", "300", "360", "420", "480"
), class = "factor")), .Names = c("pokus", "minuty"), row.names = c(NA, -23L), class = "data.frame")

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
> Mangalani Peter Makananisa
> Sent: Monday, July 10, 2017 10:30 AM
> To: [hidden email]
> Cc: Vito Ricci ([hidden email]) <[hidden email]>
> Subject: [R] dplyr help
>
> HI all,
>
> Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>
> example
> spread( Key_col, value1:value7)
>
> spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>
> Please advise,
>
> Kind regards
>
> Mangalani Peter Makananisa (5786)
> South African Revenue Service (SARS) - HO
> +2782 456 4669 / +2712 422 7357
>
> Please Note: This email and its contents are subject to our email
> legal notice which can be viewed at
> http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

Please Note: This email and its contents are subject to our email legal notice which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dplyr help

Jeff Newmiller
In reply to this post by Mangalani Peter Makananisa
A better thanks would be to post the solution that met your needs... particularly since in spite of our efforts it appears we may not have understood your problem. A small sample data set generated with dput along with your code would be helpful in making sure others learn along with you.
--
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On July 11, 2017 12:56:45 AM PDT, Mangalani Peter Makananisa <[hidden email]> wrote:

>Thank you very much for the support.  I have just used the reshape
>library and my problem was solved.
>
>Kind regards,
>
>Peter
>
>-----Original Message-----
>From: Jeff Newmiller [mailto:[hidden email]]
>Sent: 10 July 2017 03:52 PM
>To: [hidden email]; Mangalani Peter Makananisa;
>[hidden email]
>Cc: Vito Ricci ([hidden email])
>Subject: Re: [R] dplyr help
>
>I am pretty sure that this is not a question about dplyr... it is a
>question about tidyr. Look at the help file ?tidyr::spread.
>
>If I understand your question (I may not,  because you gave no example
>of input/output data), the answer is no, the column names come from the
>column named by the key parameter and the values that fill those
>columns come from the column named by the value parameter. Modify your
>data frame to contain both columns before using this function.
>
>When the function is used outside a pipe chain there is also the first
>argument, the data frame that is being reshaped.
>
>Please post using plain text in the future... this is a plain text
>mailing list,  and HTML email is what-you-see-is-not-what-we-see.
>--
>Sent from my phone. Please excuse my brevity.
>
>On July 10, 2017 1:29:41 AM PDT, Mangalani Peter Makananisa
><[hidden email]> wrote:
>>HI all,
>>
>>Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>>
>>example
>>spread( Key_col, value1:value7)
>>
>>spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>>
>>Please advise,
>>
>>Kind regards
>>
>>Mangalani Peter Makananisa (5786)
>>South African Revenue Service (SARS) - HO
>>+2782 456 4669 / +2712 422 7357
>>
>>Please Note: This email and its contents are subject to our email
>legal
>>notice which can be viewed at
>>http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>>
>> [[alternative HTML version deleted]]
>>
>>______________________________________________
>>[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>PLEASE do read the posting guide
>>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>Please Note: This email and its contents are subject to our email legal
>notice which can be viewed at
>http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: dplyr help

Mangalani Peter Makananisa
Hi all,

I have just  used the reshape library and not dplyr to addressed the problem on the emails below, see the attached pdf document.

Regards,

Peter


-----Original Message-----
From: Jeff Newmiller [mailto:[hidden email]]
Sent: 11 July 2017 01:45 PM
To: Mangalani Peter Makananisa; [hidden email]
Cc: Vito Ricci ([hidden email])
Subject: RE: [R] dplyr help

A better thanks would be to post the solution that met your needs... particularly since in spite of our efforts it appears we may not have understood your problem. A small sample data set generated with dput along with your code would be helpful in making sure others learn along with you.
--
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On July 11, 2017 12:56:45 AM PDT, Mangalani Peter Makananisa <[hidden email]> wrote:

>Thank you very much for the support.  I have just used the reshape
>library and my problem was solved.
>
>Kind regards,
>
>Peter
>
>-----Original Message-----
>From: Jeff Newmiller [mailto:[hidden email]]
>Sent: 10 July 2017 03:52 PM
>To: [hidden email]; Mangalani Peter Makananisa;
>[hidden email]
>Cc: Vito Ricci ([hidden email])
>Subject: Re: [R] dplyr help
>
>I am pretty sure that this is not a question about dplyr... it is a
>question about tidyr. Look at the help file ?tidyr::spread.
>
>If I understand your question (I may not,  because you gave no example
>of input/output data), the answer is no, the column names come from the
>column named by the key parameter and the values that fill those
>columns come from the column named by the value parameter. Modify your
>data frame to contain both columns before using this function.
>
>When the function is used outside a pipe chain there is also the first
>argument, the data frame that is being reshaped.
>
>Please post using plain text in the future... this is a plain text
>mailing list,  and HTML email is what-you-see-is-not-what-we-see.
>--
>Sent from my phone. Please excuse my brevity.
>
>On July 10, 2017 1:29:41 AM PDT, Mangalani Peter Makananisa
><[hidden email]> wrote:
>>HI all,
>>
>>Is it possible to use one column spread on multiple columns values.
>>
>>example
>>spread( Key_col, value1:value7)
>>
>>spreading Key_col to variable value1, value2, ....... Value7
>>
>>Please advise,
>>
>>Kind regards
>>
>>Mangalani Peter Makananisa (5786)
>>South African Revenue Service (SARS) - HO
>>+2782 456 4669 / +2712 422 7357
>>
>>Please Note: This email and its contents are subject to our email
>legal
>>notice which can be viewed at
>>http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
>>
>> [[alternative HTML version deleted]]
>>
>>______________________________________________
>>[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>PLEASE do read the posting guide
>>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>Please Note: This email and its contents are subject to our email legal
>notice which can be viewed at
>http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx
Please Note: This email and its contents are subject to our email legal notice which can be viewed at http://www.sars.gov.za/Pages/Email-disclaimer.aspx

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

regw solution.pdf (191K) Download Attachment