legend order in ggplot2

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

legend order in ggplot2

miao
Hi,

   I'd like to graph three lines on ggplot2 and I intend the lines to be
"solid", "dashed", and "dotted". The legend names are "name_b", "name_a",
"name_c". I'd like to legend to present in the order: the "name_b" at the
top, and "name_c" at the bottom.
As a consequence, the legend is indeed in the order: name_b at the top and
name_c at the bottom. However, I'd like name_b to corresponds to "solid",
while it corresponds to "dashed", etc, which I don't want. How could I make
"solid" correspond to "name_b"? Thanks,

#########

library(ggplot2)
df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8))
p1<-ggplot(df, aes(x=1:2, y=x1))+
  geom_line(aes(linetype="name_b"))+
  geom_line(aes(x=1:2, y=y1, linetype="name_a"), df)+
  geom_line(aes(x=1:2, y=z1, linetype="name_c"), df)+
  scale_linetype_manual(name="", values=c("solid","dashed", "dotted"),
breaks=c("name_b","name_a","name_c"))
###########

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: legend order in ggplot2

PIKAL Petr
Hi

Your approach seems to me rather complicated. I would reshape data before plotting and maybe also change order of levels in resulting variable factor

library(reshape2)
dfm<-melt(df)
dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(2,1,3,4)])
p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of John
> Sent: Tuesday, May 22, 2018 5:17 AM
> To: r-help <[hidden email]>
> Subject: [R] legend order in ggplot2
>
> Hi,
>
>    I'd like to graph three lines on ggplot2 and I intend the lines to be "solid",
> "dashed", and "dotted". The legend names are "name_b", "name_a",
> "name_c". I'd like to legend to present in the order: the "name_b" at the top,
> and "name_c" at the bottom.
> As a consequence, the legend is indeed in the order: name_b at the top and
> name_c at the bottom. However, I'd like name_b to corresponds to "solid",
> while it corresponds to "dashed", etc, which I don't want. How could I make
> "solid" correspond to "name_b"? Thanks,
>
> #########
>
> library(ggplot2)
> df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8)) p1<-ggplot(df,
> aes(x=1:2, y=x1))+
>   geom_line(aes(linetype="name_b"))+
>   geom_line(aes(x=1:2, y=y1, linetype="name_a"), df)+
>   geom_line(aes(x=1:2, y=z1, linetype="name_c"), df)+
>   scale_linetype_manual(name="", values=c("solid","dashed", "dotted"),
> breaks=c("name_b","name_a","name_c"))
> ###########
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: legend order in ggplot2

miao
Hi,

   I ran your code, but the results were not as expected. After I ran the
code by "source", it return


No id variables; using all as measure variables
> p2

   and no line or legend is on the graph (as attached)
   Am I doing anything wrong?

John


library(ggplot2)
library(reshape2)
dfm<-melt(df)
dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(2,1,3,4)])
p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
  scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
                        labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))


2018-05-22 15:15 GMT+08:00 PIKAL Petr <[hidden email]>:

> Hi
>
> Your approach seems to me rather complicated. I would reshape data before
> plotting and maybe also change order of levels in resulting variable factor
>
> library(reshape2)
> dfm<-melt(df)
> dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(
> 2,1,3,4)])
> p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
> p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
> scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
> labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of John
> > Sent: Tuesday, May 22, 2018 5:17 AM
> > To: r-help <[hidden email]>
> > Subject: [R] legend order in ggplot2
> >
> > Hi,
> >
> >    I'd like to graph three lines on ggplot2 and I intend the lines to be
> "solid",
> > "dashed", and "dotted". The legend names are "name_b", "name_a",
> > "name_c". I'd like to legend to present in the order: the "name_b" at
> the top,
> > and "name_c" at the bottom.
> > As a consequence, the legend is indeed in the order: name_b at the top
> and
> > name_c at the bottom. However, I'd like name_b to corresponds to "solid",
> > while it corresponds to "dashed", etc, which I don't want. How could I
> make
> > "solid" correspond to "name_b"? Thanks,
> >
> > #########
> >
> > library(ggplot2)
> > df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8)) p1<-ggplot(df,
> > aes(x=1:2, y=x1))+
> >   geom_line(aes(linetype="name_b"))+
> >   geom_line(aes(x=1:2, y=y1, linetype="name_a"), df)+
> >   geom_line(aes(x=1:2, y=z1, linetype="name_c"), df)+
> >   scale_linetype_manual(name="", values=c("solid","dashed", "dotted"),
> > breaks=c("name_b","name_a","name_c"))
> > ###########
> >
> > [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

Rplot_test180523.pdf (6K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: legend order in ggplot2

PIKAL Petr
Hi.

I dunno what you are doing wrong.

After that

> library(ggplot2)
> df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8))
> library(reshape2)
> dfm<-melt(df)
No id variables; using all as measure variables
> dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(2,1,3,4)])
> p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
> p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
+ scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
+ labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))
>

I get enclosed picture. I am on W10 but R should more or less provide same result on either platform.

Cheers
Petr

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/

From: John [mailto:[hidden email]]
Sent: Wednesday, May 23, 2018 3:25 AM
To: PIKAL Petr <[hidden email]>
Cc: r-help <[hidden email]>
Subject: Re: [R] legend order in ggplot2

Hi,

   I ran your code, but the results were not as expected. After I ran the code by "source", it return


No id variables; using all as measure variables
> p2

   and no line or legend is on the graph (as attached)
   Am I doing anything wrong?

John


library(ggplot2)
library(reshape2)
dfm<-melt(df)
dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(2,1,3,4)])
p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
  scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
                        labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))


2018-05-22 15:15 GMT+08:00 PIKAL Petr <[hidden email]<mailto:[hidden email]>>:
Hi

Your approach seems to me rather complicated. I would reshape data before plotting and maybe also change order of levels in resulting variable factor

library(reshape2)
dfm<-melt(df)
dfm$variable<-factor(dfm$variable, levels=levels(dfm$variable)[c(2,1,3,4)])
p2<-ggplot(dfm, aes(x=rep(1:2,4), y=value))
p2+geom_line(aes(linetype=variable))+
scale_linetype_manual(values=c("solid", "dashed", "dotted", "blank"),
labels=c("name_b","name_a","name_c", "other"))

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]<mailto:[hidden email]>] On Behalf Of John
> Sent: Tuesday, May 22, 2018 5:17 AM
> To: r-help <[hidden email]<mailto:[hidden email]>>
> Subject: [R] legend order in ggplot2
>
> Hi,
>
>    I'd like to graph three lines on ggplot2 and I intend the lines to be "solid",
> "dashed", and "dotted". The legend names are "name_b", "name_a",
> "name_c". I'd like to legend to present in the order: the "name_b" at the top,
> and "name_c" at the bottom.
> As a consequence, the legend is indeed in the order: name_b at the top and
> name_c at the bottom. However, I'd like name_b to corresponds to "solid",
> while it corresponds to "dashed", etc, which I don't want. How could I make
> "solid" correspond to "name_b"? Thanks,
>
> #########
>
> library(ggplot2)
> df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8)) p1<-ggplot(df,
> aes(x=1:2, y=x1))+
>   geom_line(aes(linetype="name_b"))+
>   geom_line(aes(x=1:2, y=y1, linetype="name_a"), df)+
>   geom_line(aes(x=1:2, y=z1, linetype="name_c"), df)+
>   scale_linetype_manual(name="", values=c("solid","dashed", "dotted"),
> breaks=c("name_b","name_a","name_c"))
> ###########
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email]<mailto:[hidden email]> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

result.pdf (2K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: legend order in ggplot2

Tom Hopper
In reply to this post by miao
John,

The order of legends in ggplot2 depends on the order of factor levels in the data frame. The linetype can be matched to the factor levels using a named vector (ggplot2 basically does a lookup).

The biggest problem you have here is that you’re not passing data in the right form or format to ggplot2. ggplot2 expects a data frame in tidy format (see http://r4ds.had.co.nz/tidy-data.html), and you’ve got wide (and pretty messy) data.

To get this to work, your data frame needs to look like:

x    var           val
1    name_a   1
2    name_a   2
1    name_b   3
2    name_b   4
.
.
.

To make this work, I’m going to load tidyverse instead of just ggplot2. We’ll start with your data, but we need to reshape it into tidy format using dplyr and tidyr, and then we need to order the factor levels with forcats.

library(tidyverse)
my_df <- data_frame(x = c(1, 2),
               name_a=c(1,2),
               name_b=c(3,4),
               name_c=c(5,6)) %>%
  gather(var, val, -x) %>%
  mutate(var = fct_relevel(var, "name_b", "name_a", “name_c”))

Here’s how the data looks:

> my_df
# A tibble: 6 x 3
      x var      val
  <dbl> <fct>  <dbl>
1     1 name_a     1
2     2 name_a     2
3     1 name_b     3
4     2 name_b     4
5     1 name_c     5
6     2 name_c     6
> levels(my_df$var)
[1] "name_b" "name_a" “name_c"

Now we have the data in the right format, and your factors are in the right order for the legend. We can quick test this:

ggplot(my_df, aes(x = x, y = val, linetype = var)) +
  geom_line()

and I think this is pretty close to what you were looking for.

To control the linetype by factor level, we need to tell ggplot2 which linetype goes with which factor level by using scale_linetype_manual():

my_lines <- c(name_a = "solid", name_b = "dotted", name_c = "twodash")

ggplot(df, aes(x = x, y = val, linetype = var)) +
  geom_line() +
  scale_linetype_manual(values = my_lines)

Here, I’ve deliberately changed the linetypes so we can see that the code works as desired. You’ll want to change the linetypes in my_lines to what you want.

Putting it all together:

library(tidyverse)
my_df <- data_frame(x = c(1, 2),
               name_a=c(1,2),
               name_b=c(3,4),
               name_c=c(5,6)) %>%
  gather(var, val, -x) %>%
  mutate(var = fct_relevel(var, "name_b", "name_a", "name_c”))

my_lines <- c(name_a = "solid", name_b = "dotted", name_c = "twodash")

ggplot(my_df, aes(x = x, y = val, linetype = var)) +
  geom_line() +
  scale_linetype_manual(values = my_lines)

Regards,

Tom> On 201805 21, at 23:16, John <[hidden email]> wrote:
>
> Hi,
>
>   I'd like to graph three lines on ggplot2 and I intend the lines to be
> "solid", "dashed", and "dotted". The legend names are "name_b", "name_a",
> "name_c". I'd like to legend to present in the order: the "name_b" at the
> top, and "name_c" at the bottom.
> As a consequence, the legend is indeed in the order: name_b at the top and
> name_c at the bottom. However, I'd like name_b to corresponds to "solid",
> while it corresponds to "dashed", etc, which I don't want. How could I make
> "solid" correspond to "name_b"? Thanks,
>
> #########
>
> library(ggplot2)
> df<-data.frame(x1=c(1,2), y1=c(3,4),z1=c(5,6),w1=c(7,8))
> p1<-ggplot(df, aes(x=1:2, y=x1))+
>  geom_line(aes(linetype="name_b"))+
>  geom_line(aes(x=1:2, y=y1, linetype="name_a"), df)+
>  geom_line(aes(x=1:2, y=z1, linetype="name_c"), df)+
>  scale_linetype_manual(name="", values=c("solid","dashed", "dotted"),
> breaks=c("name_b","name_a","name_c"))
> ###########
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

signature.asc (890 bytes) Download Attachment