question on mean, sum

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

question on mean, sum

mokuram
 Hi,
I am working on functions such as sum(), mean() ...
> sum(mtcars)[1] 13942.2> mean(mtcars)[1] NAWarning message:In mean.default(mtcars) : NA> sd(mtcars)Error in is.data.frame(x) : ()'double'
why got different reply?Is this a BUG for the current version of R?my version info:version.string R version 3.3.1 (2016-06-21)

Thank you very much for the help.
mokuram

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: question on mean, sum

PIKAL Petr
Hi

Your HTML formatted message is scrambled so it is hard to understand what is your problem. The probable cause is the fact that sum, mean and sd behave differently when applied to different objects (vector, data.frame, ...)

Post in plain text together with at least result of
str(mtcars)

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
> [hidden email]
> Sent: Monday, November 14, 2016 4:01 AM
> To: r-help <[hidden email]>
> Subject: [R] question on mean, sum
>
>  Hi,
> I am working on functions such as sum(), mean() ...
> > sum(mtcars)[1] 13942.2> mean(mtcars)[1] NAWarning message:In
> mean.default(mtcars) : NA> sd(mtcars)Error in is.data.frame(x) : ()'double'
> why got different reply?Is this a BUG for the current version of R?my version
> info:version.string R version 3.3.1 (2016-06-21)
>
> Thank you very much for the help.
> mokuram
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: question on mean, sum

Berend Hasselman
In reply to this post by mokuram

In addition to Petr's remarks:

- why are you doing sum(mtcars)[1]?  Do you want the sum of first column of mtcars? In that case you should do sum(mtcars[,1]).

- similar remarks apply to your use of  mean and sd.


Have you read an introduction to R?


Berend

> On 14 Nov 2016, at 04:01, [hidden email] wrote:
>
> Hi,
> I am working on functions such as sum(), mean() ...
>> sum(mtcars)[1] 13942.2> mean(mtcars)[1] NAWarning message:In mean.default(mtcars) : NA> sd(mtcars)Error in is.data.frame(x) : ()'double'
> why got different reply?Is this a BUG for the current version of R?my version info:version.string R version 3.3.1 (2016-06-21)
>
> Thank you very much for the help.
> mokuram
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: question on mean, sum

Jim Lemon-4
In reply to this post by mokuram
Hi mokuram,

As others have noted, you will profit from a bit more knowledge about
"extraction":

sum(mtcars)
[1] 13942.2

This works because you have "extracted" the first column of the
"mtcars" data frame _as a data frame_

mtcars[1]
                    mpg
Mazda RX4           21.0
Mazda RX4 Wag       21.0
...
Volvo 142E          21.4

is.data.frame(mtcars[1])
[1] TRUE

mean(mtcars)
[1] NA
Warning message:
In mean.default(mtcars) :
argument is not numeric or logical: returning NA

Here you are trying to take the mean of the entire data frame. While
the mean function will "coerce" a single column to a vector, it won't
do so for an entire data frame. However, if you coerce the data frame
to a matrix:

mean(as.matrix(mtcars))
[1] 39.60853

That's the good news. The bad news is that the result is meaningless.
The same thing goes for:

sd(as.matrix(mtcars))
[1] 84.20792

It is almost always a good idea to read the error messages carefully
and try to understand them.

Jim


On Mon, Nov 14, 2016 at 2:01 PM,  <[hidden email]> wrote:

>  Hi,
> I am working on functions such as sum(), mean() ...
>> sum(mtcars)[1] 13942.2> mean(mtcars)[1] NAWarning message:In mean.default(mtcars) : NA> sd(mtcars)Error in is.data.frame(x) : ()'double'
> why got different reply?Is this a BUG for the current version of R?my version info:version.string R version 3.3.1 (2016-06-21)
>
> Thank you very much for the help.
> mokuram
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.