replace

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

replace

Val-17
HI all,

if first name  is  Alex then I want concatenate the second column to Alex
to produce Alex and  the second column value

DF1 <- read.table(header=TRUE, text='first YR
Alex    2001
Bob     2001
Cory    2001
Cory    2002
Bob     2002
Bob     2003
Alex    2002
Alex    2003
Alex    2004')


Output
data frame
DF2
Alex-2001   2001
Bob             2001
Cory            2001
Cory            2002
Bob             2002
Bob             2003
Alex-2002   2002
Alex-2003   2003
Alex-2004   2004

I tried this one but did not work.
DF1$first[DF1$first=="Alex"] <-  paste(DF1$first, DF1$YR, sep='-')

Thank you in advance

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: replace

Marc Schwartz-3

> On Mar 13, 2017, at 5:53 PM, Val <[hidden email]> wrote:
>
> HI all,
>
> if first name  is  Alex then I want concatenate the second column to Alex
> to produce Alex and  the second column value
>
> DF1 <- read.table(header=TRUE, text='first YR
> Alex    2001
> Bob     2001
> Cory    2001
> Cory    2002
> Bob     2002
> Bob     2003
> Alex    2002
> Alex    2003
> Alex    2004')
>
>
> Output
> data frame
> DF2
> Alex-2001   2001
> Bob             2001
> Cory            2001
> Cory            2002
> Bob             2002
> Bob             2003
> Alex-2002   2002
> Alex-2003   2003
> Alex-2004   2004
>
> I tried this one but did not work.
> DF1$first[DF1$first=="Alex"] <-  paste(DF1$first, DF1$YR, sep='-')
>
> Thank you in advance


Hi,

See ?ifelse and try this:

DF1$Comb <- ifelse(DF1$first == "Alex",
                   paste(DF1$first, DF1$YR, sep = "-"),
                   as.character(DF1$first))

> DF1
  first   YR      Comb
1  Alex 2001 Alex-2001
2   Bob 2001       Bob
3  Cory 2001      Cory
4  Cory 2002      Cory
5   Bob 2002       Bob
6   Bob 2003       Bob
7  Alex 2002 Alex-2002
8  Alex 2003 Alex-2003
9  Alex 2004 Alex-2004


Note the coercion of the second returned value to character, otherwise you get the numeric code associated with the factor levels of DF1$first.

I generally try to avoid overwriting the source data, or in this case, column, to preserve it for future use as may be needed.

Regards,

Marc Schwartz

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: replace

PIKAL Petr
Hi

slightly different version without as.character

DF1$Comb <- ifelse(DF1$first=="Alex", paste(DF1$first, DF1$YR, sep="-"), paste(DF1$first, "", sep=""))
[1] "Alex-2001" "Bob"       "Cory"      "Cory"      "Bob"       "Bob"
[7] "Alex-2002" "Alex-2003" "Alex-2004"

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Marc
> Schwartz
> Sent: Tuesday, March 14, 2017 12:33 AM
> To: Val <[hidden email]>
> Cc: R-help <[hidden email]>
> Subject: Re: [R] replace
>
>
> > On Mar 13, 2017, at 5:53 PM, Val <[hidden email]> wrote:
> >
> > HI all,
> >
> > if first name  is  Alex then I want concatenate the second column to
> > Alex to produce Alex and  the second column value
> >
> > DF1 <- read.table(header=TRUE, text='first YR
> > Alex    2001
> > Bob     2001
> > Cory    2001
> > Cory    2002
> > Bob     2002
> > Bob     2003
> > Alex    2002
> > Alex    2003
> > Alex    2004')
> >
> >
> > Output
> > data frame
> > DF2
> > Alex-2001   2001
> > Bob             2001
> > Cory            2001
> > Cory            2002
> > Bob             2002
> > Bob             2003
> > Alex-2002   2002
> > Alex-2003   2003
> > Alex-2004   2004
> >
> > I tried this one but did not work.
> > DF1$first[DF1$first=="Alex"] <-  paste(DF1$first, DF1$YR, sep='-')
> >
> > Thank you in advance
>
>
> Hi,
>
> See ?ifelse and try this:
>
> DF1$Comb <- ifelse(DF1$first == "Alex",
>                    paste(DF1$first, DF1$YR, sep = "-"),
>                    as.character(DF1$first))
>
> > DF1
>   first   YR      Comb
> 1  Alex 2001 Alex-2001
> 2   Bob 2001       Bob
> 3  Cory 2001      Cory
> 4  Cory 2002      Cory
> 5   Bob 2002       Bob
> 6   Bob 2003       Bob
> 7  Alex 2002 Alex-2002
> 8  Alex 2003 Alex-2003
> 9  Alex 2004 Alex-2004
>
>
> Note the coercion of the second returned value to character, otherwise you
> get the numeric code associated with the factor levels of DF1$first.
>
> I generally try to avoid overwriting the source data, or in this case, column, to
> preserve it for future use as may be needed.
>
> Regards,
>
> Marc Schwartz
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.