require help

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

require help

yadav neog
Respected sir,
hoping that you are well.sir, i am trying to run Tado-Yamamoto causality
test with my data. I have three variables. but in running wal.test in R, I
have faced problems (especially in 'terms' arguments). my results have
shown as...

Error in L %*% V : non-conformable arguments

-- kindly help me in solving this issue. I have also attached my codes
and data to this email.


Yadawananda Neog
Research Scholar
Department of Economics
Banaras Hindu University
Mob. 9838545073

2 Attachments--
Yadawananda Neog
Research Scholar
Department of Economics
Banaras Hindu University
Mob. 9838545073
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: require help

R. Mark Sharp-3
Yadav,

We need some information that is missing in order to help you.


PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

Mark
R. Mark Sharp, Ph.D.
Data Scientist and Biomedical Statistical Consultant
7526 Meadow Green St.
San Antonio, TX 78251
mobile: 210-218-2868
[hidden email]


> On Dec 27, 2017, at 2:05 PM, yadav neog <[hidden email]> wrote:
>
> Respected sir,
> hoping that you are well.sir, i am trying to run Tado-Yamamoto causality
> test with my data. I have three variables. but in running wal.test in R, I
> have faced problems (especially in 'terms' arguments). my results have
> shown as...
>
> Error in L %*% V : non-conformable arguments
>
> -- kindly help me in solving this issue. I have also attached my codes
> and data to this email.
>
>
> Yadawananda Neog
> Research Scholar
> Department of Economics
> Banaras Hindu University
> Mob. 9838545073
>
> 2 Attachments
>
>
>
> --
> Yadawananda Neog
> Research Scholar
> Department of Economics
> Banaras Hindu University
> Mob. 9838545073
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: require help

PIKAL Petr
In reply to this post by yadav neog
Hi

Did you mean wald.test? If not, what is wal.test?

Instead of attaching anything (which is usually stripped from the mail), you should copy your code directly to your mail and preferably together with your  data.

See ?dput

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of yadav neog
> Sent: Wednesday, December 27, 2017 8:05 PM
> To: [hidden email]; R mailing list <[hidden email]>
> Subject: [R] require help
>
> Respected sir,
> hoping that you are well.sir, i am trying to run Tado-Yamamoto causality test
> with my data. I have three variables. but in running wal.test in R, I have faced
> problems (especially in 'terms' arguments). my results have shown as...
>
> Error in L %*% V : non-conformable arguments
>
> -- kindly help me in solving this issue. I have also attached my codes and data to
> this email.
>
>
> Yadawananda Neog
> Research Scholar
> Department of Economics
> Banaras Hindu University
> Mob. 9838545073
>
> 2 Attachments
>
>
>
> --
> Yadawananda Neog
> Research Scholar
> Department of Economics
> Banaras Hindu University
> Mob. 9838545073
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.