Convert daily data to weekly data

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Convert daily data to weekly data

Miluji Sb
Dear all,

I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID. I
would like to convert this to weekly average data. The data has been
generated by an algorithm.

I know that I can use the lubridate package but that would require me to
first convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit
of loss of how to extract the date from the variable names and then
converting the data to weekly average. Any help will be high appreciated.

### data
structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312, 16.8181762695312,
18.8294372558594, 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.835693359375
), X1986.01.02.10.30.00 = c(16.2272033691406, 16.2272033691406,
18.0772094726562, 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125
), X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375, 15.3556213378906
), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125, 15.3798828125, 17.3136291503906,
15.3798828125, 17.3136291503906, 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names =
c("X1986.01.01.10.30.00",
"X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00", "X1986.01.04.10.30.00",
"X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names = c(NA,
6L), class = "data.frame")

Sincerely,

Milu

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Convert daily data to weekly data

PIKAL Petr
Hi

Based on your explanation I would advice to use

?cut.POSIXt

with breaks "week". However your data are rather strange, you have data frame with names which looks like dates

names(test)
[1] "X1986.01.01.10.30.00" "X1986.01.02.10.30.00" "X1986.01.03.10.30.00"
[4] "X1986.01.04.10.30.00" "X1986.01.05.10.30.00" "X1986.01.06.10.30.00"
[7] "ID"

and under each name you have 6 numeric values
test[,1]
[1] 16.81818 16.81818 18.82944 16.81818 18.82944 16.83569

You (probably) can get dates by
as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
[1] "1986-01-01" "1986-01-02" "1986-01-03" "1986-01-04" "1986-01-05"
[6] "1986-01-06" NA

but if you want just average those 6 values below each date you could do

colMeans(test)

and/or bind it together.

> ddd<-as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> data.frame(ddd, aver=colMeans(test))
                            ddd     aver
X1986.01.01.10.30.00 1986-01-01 17.49152
X1986.01.02.10.30.00 1986-01-02 16.84200
X1986.01.03.10.30.00 1986-01-03 16.51526
X1986.01.04.10.30.00 1986-01-04 16.90191
X1986.01.05.10.30.00 1986-01-05 16.00480
X1986.01.06.10.30.00 1986-01-06 16.04405
ID                         <NA>  3.50000

Cheers
Petr

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti: https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents attached to it may be confidential and are subject to the legally binding disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Miluji Sb
> Sent: Tuesday, May 29, 2018 2:59 PM
> To: r-help mailing list <[hidden email]>
> Subject: [R] Convert daily data to weekly data
>
> Dear all,
>
> I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID. I would
> like to convert this to weekly average data. The data has been generated by an
> algorithm.
>
> I know that I can use the lubridate package but that would require me to first
> convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit of loss of
> how to extract the date from the variable names and then converting the data
> to weekly average. Any help will be high appreciated.
>
> ### data
> structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
> 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.8181762695312,
> 18.8294372558594, 16.835693359375 ), X1986.01.02.10.30.00 =
> c(16.2272033691406, 16.2272033691406, 18.0772094726562,
> 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125 ),
> X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
> 17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
> ), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
> 18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
> ), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
> 17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375,
> 15.3556213378906 ), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125,
> 15.3798828125, 17.3136291503906, 15.3798828125, 17.3136291503906,
> 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names = c("X1986.01.01.10.30.00",
> "X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00", "X1986.01.04.10.30.00",
> "X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names = c(NA, 6L),
> class = "data.frame")
>
> Sincerely,
>
> Milu
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Convert daily data to weekly data

Miluji Sb
Dear Petr,

Thanks for your reply and the solution. The example dataset contains data
for the first six days of the year 1986. "X1986.01.01.10.30.00" is 01
January 1986 and the rest of the variable is redundant information. The
last date is given as "X2016.12.31.10.30.00".

I realized that I missed one information in my previous email, I would like
to compute the weekly average by the variable ID. Thanks again!

Sincerely,

Shouro

On Tue, May 29, 2018 at 3:24 PM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
> Based on your explanation I would advice to use
>
> ?cut.POSIXt
>
> with breaks "week". However your data are rather strange, you have data
> frame with names which looks like dates
>
> names(test)
> [1] "X1986.01.01.10.30.00" "X1986.01.02.10.30.00" "X1986.01.03.10.30.00"
> [4] "X1986.01.04.10.30.00" "X1986.01.05.10.30.00" "X1986.01.06.10.30.00"
> [7] "ID"
>
> and under each name you have 6 numeric values
> test[,1]
> [1] 16.81818 16.81818 18.82944 16.81818 18.82944 16.83569
>
> You (probably) can get dates by
> as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> [1] "1986-01-01" "1986-01-02" "1986-01-03" "1986-01-04" "1986-01-05"
> [6] "1986-01-06" NA
>
> but if you want just average those 6 values below each date you could do
>
> colMeans(test)
>
> and/or bind it together.
>
> > ddd<-as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> > data.frame(ddd, aver=colMeans(test))
>                             ddd     aver
> X1986.01.01.10.30.00 1986-01-01 17.49152
> X1986.01.02.10.30.00 1986-01-02 16.84200
> X1986.01.03.10.30.00 1986-01-03 16.51526
> X1986.01.04.10.30.00 1986-01-04 16.90191
> X1986.01.05.10.30.00 1986-01-05 16.00480
> X1986.01.06.10.30.00 1986-01-06 16.04405
> ID                         <NA>  3.50000
>
> Cheers
> Petr
>
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
> https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents
> attached to it may be confidential and are subject to the legally binding
> disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Miluji
> Sb
> > Sent: Tuesday, May 29, 2018 2:59 PM
> > To: r-help mailing list <[hidden email]>
> > Subject: [R] Convert daily data to weekly data
> >
> > Dear all,
> >
> > I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID. I
> would
> > like to convert this to weekly average data. The data has been generated
> by an
> > algorithm.
> >
> > I know that I can use the lubridate package but that would require me to
> first
> > convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit of
> loss of
> > how to extract the date from the variable names and then converting the
> data
> > to weekly average. Any help will be high appreciated.
> >
> > ### data
> > structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
> > 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.8181762695312,
> > 18.8294372558594, 16.835693359375 ), X1986.01.02.10.30.00 =
> > c(16.2272033691406, 16.2272033691406, 18.0772094726562,
> > 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125 ),
> > X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
> > 17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
> > ), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
> > 18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
> > ), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
> > 17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375,
> > 15.3556213378906 ), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125,
> > 15.3798828125, 17.3136291503906, 15.3798828125, 17.3136291503906,
> > 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names = c("X1986.01.01.10.30.00",
> > "X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00", "X1986.01.04.10.30.00",
> > "X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names = c(NA,
> 6L),
> > class = "data.frame")
> >
> > Sincerely,
> >
> > Milu
> >
> > [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Convert daily data to weekly data

jholtman
try this:

> x <- structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
16.8181762695312,
+                                              18.8294372558594, 16 ....
[TRUNCATED]

> library(tidyverse)

> library(lubridate)

> # convert to long form
> x_long <- gather(x, key = 'date', value = "value", -ID)

> # change the date to POSIXct
> x_long$date <- ymd_hms(substring(x_long$date, 2, 19))

> # add the week of the year
> x_long$week <- week(x_long$date)

> # average by ID/week
> avg <- x_long %>%
+   group_by(ID, week) %>%
+   summarise(avg = mean(value))
> avg
# A tibble: 6 x 3
# Groups:   ID [?]
     ID  week   avg
  <int> <dbl> <dbl>
1     1    1.  16.0
2     2    1.  16.0
3     3    1.  17.9
4     4    1.  16.0
5     5    1.  17.9
6     6    1.  16.0
>


Jim Holtman
Data Munger Guru

What is the problem that you are trying to solve?
Tell me what you want to do, not how you want to do it.

On Tue, May 29, 2018 at 7:02 AM, Miluji Sb <[hidden email]> wrote:

> Dear Petr,
>
> Thanks for your reply and the solution. The example dataset contains data
> for the first six days of the year 1986. "X1986.01.01.10.30.00" is 01
> January 1986 and the rest of the variable is redundant information. The
> last date is given as "X2016.12.31.10.30.00".
>
> I realized that I missed one information in my previous email, I would like
> to compute the weekly average by the variable ID. Thanks again!
>
> Sincerely,
>
> Shouro
>
> On Tue, May 29, 2018 at 3:24 PM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> > Hi
> >
> > Based on your explanation I would advice to use
> >
> > ?cut.POSIXt
> >
> > with breaks "week". However your data are rather strange, you have data
> > frame with names which looks like dates
> >
> > names(test)
> > [1] "X1986.01.01.10.30.00" "X1986.01.02.10.30.00" "X1986.01.03.10.30.00"
> > [4] "X1986.01.04.10.30.00" "X1986.01.05.10.30.00" "X1986.01.06.10.30.00"
> > [7] "ID"
> >
> > and under each name you have 6 numeric values
> > test[,1]
> > [1] 16.81818 16.81818 18.82944 16.81818 18.82944 16.83569
> >
> > You (probably) can get dates by
> > as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> > [1] "1986-01-01" "1986-01-02" "1986-01-03" "1986-01-04" "1986-01-05"
> > [6] "1986-01-06" NA
> >
> > but if you want just average those 6 values below each date you could do
> >
> > colMeans(test)
> >
> > and/or bind it together.
> >
> > > ddd<-as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> > > data.frame(ddd, aver=colMeans(test))
> >                             ddd     aver
> > X1986.01.01.10.30.00 1986-01-01 17.49152
> > X1986.01.02.10.30.00 1986-01-02 16.84200
> > X1986.01.03.10.30.00 1986-01-03 16.51526
> > X1986.01.04.10.30.00 1986-01-04 16.90191
> > X1986.01.05.10.30.00 1986-01-05 16.00480
> > X1986.01.06.10.30.00 1986-01-06 16.04405
> > ID                         <NA>  3.50000
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> > podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
> > https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents
> > attached to it may be confidential and are subject to the legally binding
> > disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Miluji
> > Sb
> > > Sent: Tuesday, May 29, 2018 2:59 PM
> > > To: r-help mailing list <[hidden email]>
> > > Subject: [R] Convert daily data to weekly data
> > >
> > > Dear all,
> > >
> > > I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID. I
> > would
> > > like to convert this to weekly average data. The data has been
> generated
> > by an
> > > algorithm.
> > >
> > > I know that I can use the lubridate package but that would require me
> to
> > first
> > > convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit of
> > loss of
> > > how to extract the date from the variable names and then converting the
> > data
> > > to weekly average. Any help will be high appreciated.
> > >
> > > ### data
> > > structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
> > > 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.8181762695312,
> > > 18.8294372558594, 16.835693359375 ), X1986.01.02.10.30.00 =
> > > c(16.2272033691406, 16.2272033691406, 18.0772094726562,
> > > 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125 ),
> > > X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
> > > 17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
> > > ), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
> > > 18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
> > > ), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
> > > 17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375,
> > > 15.3556213378906 ), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125,
> > > 15.3798828125, 17.3136291503906, 15.3798828125, 17.3136291503906,
> > > 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names = c("X1986.01.01.10.30.00",
> > > "X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00", "X1986.01.04.10.30.00",
> > > "X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names =
> c(NA,
> > 6L),
> > > class = "data.frame")
> > >
> > > Sincerely,
> > >
> > > Milu
> > >
> > > [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Convert daily data to weekly data

jholtman
In reply to this post by Miluji Sb
Forgot the year if you also want to summarise by that.


> x <- structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
16.8181762695312,
+                                              18.8294372558594, 16 ....
[TRUNCATED]

> library(tidyverse)

> library(lubridate)

> # convert to long form
> x_long <- gather(x, key = 'date', value = "value", -ID)

> # change the date to POSIXct
> x_long$date <- ymd_hms(substring(x_long$date, 2, 19))

> # add the week of the year
> x_long$week <- week(x_long$date)

> x_long$year <- year(x_long$date)

> # average by ID/week
> avg <- x_long %>%
+   group_by(ID, year, week) %>%
+   summarise(avg = mean(value))
> avg
# A tibble: 6 x 4
# Groups:   ID, year [?]
     ID  year  week   avg
  <int> <dbl> <dbl> <dbl>
1     1 1986.    1.  16.0
2     2 1986.    1.  16.0
3     3 1986.    1.  17.9
4     4 1986.    1.  16.0
5     5 1986.    1.  17.9
6     6 1986.    1.  16.0Jim Holtman
Data Munger Guru

What is the problem that you are trying to solve?
Tell me what you want to do, not how you want to do it.

On Tue, May 29, 2018 at 7:02 AM, Miluji Sb <[hidden email]> wrote:

> Dear Petr,
>
> Thanks for your reply and the solution. The example dataset contains data
> for the first six days of the year 1986. "X1986.01.01.10.30.00" is 01
> January 1986 and the rest of the variable is redundant information. The
> last date is given as "X2016.12.31.10.30.00".
>
> I realized that I missed one information in my previous email, I would like
> to compute the weekly average by the variable ID. Thanks again!
>
> Sincerely,
>
> Shouro
>
> On Tue, May 29, 2018 at 3:24 PM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> > Hi
> >
> > Based on your explanation I would advice to use
> >
> > ?cut.POSIXt
> >
> > with breaks "week". However your data are rather strange, you have data
> > frame with names which looks like dates
> >
> > names(test)
> > [1] "X1986.01.01.10.30.00" "X1986.01.02.10.30.00" "X1986.01.03.10.30.00"
> > [4] "X1986.01.04.10.30.00" "X1986.01.05.10.30.00" "X1986.01.06.10.30.00"
> > [7] "ID"
> >
> > and under each name you have 6 numeric values
> > test[,1]
> > [1] 16.81818 16.81818 18.82944 16.81818 18.82944 16.83569
> >
> > You (probably) can get dates by
> > as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> > [1] "1986-01-01" "1986-01-02" "1986-01-03" "1986-01-04" "1986-01-05"
> > [6] "1986-01-06" NA
> >
> > but if you want just average those 6 values below each date you could do
> >
> > colMeans(test)
> >
> > and/or bind it together.
> >
> > > ddd<-as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
> > > data.frame(ddd, aver=colMeans(test))
> >                             ddd     aver
> > X1986.01.01.10.30.00 1986-01-01 17.49152
> > X1986.01.02.10.30.00 1986-01-02 16.84200
> > X1986.01.03.10.30.00 1986-01-03 16.51526
> > X1986.01.04.10.30.00 1986-01-04 16.90191
> > X1986.01.05.10.30.00 1986-01-05 16.00480
> > X1986.01.06.10.30.00 1986-01-06 16.04405
> > ID                         <NA>  3.50000
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
> > podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
> > https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents
> > attached to it may be confidential and are subject to the legally binding
> > disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/
> >
> > > -----Original Message-----
> > > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Miluji
> > Sb
> > > Sent: Tuesday, May 29, 2018 2:59 PM
> > > To: r-help mailing list <[hidden email]>
> > > Subject: [R] Convert daily data to weekly data
> > >
> > > Dear all,
> > >
> > > I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID. I
> > would
> > > like to convert this to weekly average data. The data has been
> generated
> > by an
> > > algorithm.
> > >
> > > I know that I can use the lubridate package but that would require me
> to
> > first
> > > convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit of
> > loss of
> > > how to extract the date from the variable names and then converting the
> > data
> > > to weekly average. Any help will be high appreciated.
> > >
> > > ### data
> > > structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
> > > 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.8181762695312,
> > > 18.8294372558594, 16.835693359375 ), X1986.01.02.10.30.00 =
> > > c(16.2272033691406, 16.2272033691406, 18.0772094726562,
> > > 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125 ),
> > > X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
> > > 17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
> > > ), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
> > > 18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
> > > ), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
> > > 17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375,
> > > 15.3556213378906 ), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125,
> > > 15.3798828125, 17.3136291503906, 15.3798828125, 17.3136291503906,
> > > 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names = c("X1986.01.01.10.30.00",
> > > "X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00", "X1986.01.04.10.30.00",
> > > "X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names =
> c(NA,
> > 6L),
> > > class = "data.frame")
> > >
> > > Sincerely,
> > >
> > > Milu
> > >
> > > [[alternative HTML version deleted]]
> > >
> > > ______________________________________________
> > > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> > posting-guide.html
> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
> >
> > ________________________________
> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> > určeny pouze jeho adresátům.
> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie
> > vymažte ze svého systému.
> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email
> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> > či zpožděním přenosu e-mailu.
> >
> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout;
> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn
> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
> tohoto
> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
> >
> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> > intended only for its intended recipients.
> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> > copies from your system.
> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> > email.
> >
> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> > amendment or variation.
> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter
> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization
> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
> >
>
>         [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Convert daily data to weekly data

Miluji Sb
Dear Jim,

Thank you so much. The code works perfectly and is very fast for the large
amounts of data that I am processing!

Thanks again!

Sincerely,

Shouro

On Tue, May 29, 2018 at 11:50 PM, jim holtman <[hidden email]> wrote:

> Forgot the year if you also want to summarise by that.
>
>
> > x <- structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
> 16.8181762695312,
> +                                              18.8294372558594, 16 ....
> [TRUNCATED]
>
> > library(tidyverse)
>
> > library(lubridate)
>
> > # convert to long form
> > x_long <- gather(x, key = 'date', value = "value", -ID)
>
> > # change the date to POSIXct
> > x_long$date <- ymd_hms(substring(x_long$date, 2, 19))
>
> > # add the week of the year
> > x_long$week <- week(x_long$date)
>
> > x_long$year <- year(x_long$date)
>
> > # average by ID/week
> > avg <- x_long %>%
> +   group_by(ID, year, week) %>%
> +   summarise(avg = mean(value))
> > avg
> # A tibble: 6 x 4
> # Groups:   ID, year [?]
>      ID  year  week   avg
>   <int> <dbl> <dbl> <dbl>
> 1     1 1986.    1.  16.0
> 2     2 1986.    1.  16.0
> 3     3 1986.    1.  17.9
> 4     4 1986.    1.  16.0
> 5     5 1986.    1.  17.9
> 6     6 1986.    1.  16.0
>
>
>
> Jim Holtman
> Data Munger Guru
>
> What is the problem that you are trying to solve?
> Tell me what you want to do, not how you want to do it.
>
> On Tue, May 29, 2018 at 7:02 AM, Miluji Sb <[hidden email]> wrote:
>
>> Dear Petr,
>>
>> Thanks for your reply and the solution. The example dataset contains data
>> for the first six days of the year 1986. "X1986.01.01.10.30.00" is 01
>> January 1986 and the rest of the variable is redundant information. The
>> last date is given as "X2016.12.31.10.30.00".
>>
>> I realized that I missed one information in my previous email, I would
>> like
>> to compute the weekly average by the variable ID. Thanks again!
>>
>> Sincerely,
>>
>> Shouro
>>
>> On Tue, May 29, 2018 at 3:24 PM, PIKAL Petr <[hidden email]>
>> wrote:
>>
>> > Hi
>> >
>> > Based on your explanation I would advice to use
>> >
>> > ?cut.POSIXt
>> >
>> > with breaks "week". However your data are rather strange, you have data
>> > frame with names which looks like dates
>> >
>> > names(test)
>> > [1] "X1986.01.01.10.30.00" "X1986.01.02.10.30.00" "X1986.01.03.10.30.00"
>> > [4] "X1986.01.04.10.30.00" "X1986.01.05.10.30.00" "X1986.01.06.10.30.00"
>> > [7] "ID"
>> >
>> > and under each name you have 6 numeric values
>> > test[,1]
>> > [1] 16.81818 16.81818 18.82944 16.81818 18.82944 16.83569
>> >
>> > You (probably) can get dates by
>> > as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
>> > [1] "1986-01-01" "1986-01-02" "1986-01-03" "1986-01-04" "1986-01-05"
>> > [6] "1986-01-06" NA
>> >
>> > but if you want just average those 6 values below each date you could do
>> >
>> > colMeans(test)
>> >
>> > and/or bind it together.
>> >
>> > > ddd<-as.Date(substring(names(test),2,11), format="%Y.%m.%d")
>> > > data.frame(ddd, aver=colMeans(test))
>> >                             ddd     aver
>> > X1986.01.01.10.30.00 1986-01-01 17.49152
>> > X1986.01.02.10.30.00 1986-01-02 16.84200
>> > X1986.01.03.10.30.00 1986-01-03 16.51526
>> > X1986.01.04.10.30.00 1986-01-04 16.90191
>> > X1986.01.05.10.30.00 1986-01-05 16.00480
>> > X1986.01.06.10.30.00 1986-01-06 16.04405
>> > ID                         <NA>  3.50000
>> >
>> > Cheers
>> > Petr
>> >
>> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a
>> > podléhají tomuto právně závaznému prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
>> > https://www.precheza.cz/01-dovetek/ | This email and any documents
>> > attached to it may be confidential and are subject to the legally
>> binding
>> > disclaimer: https://www.precheza.cz/en/01-disclaimer/
>> >
>> > > -----Original Message-----
>> > > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
>> Miluji
>> > Sb
>> > > Sent: Tuesday, May 29, 2018 2:59 PM
>> > > To: r-help mailing list <[hidden email]>
>> > > Subject: [R] Convert daily data to weekly data
>> > >
>> > > Dear all,
>> > >
>> > > I have daily data in wide-format from 01/01/1986 to 31/12/2016 by ID.
>> I
>> > would
>> > > like to convert this to weekly average data. The data has been
>> generated
>> > by an
>> > > algorithm.
>> > >
>> > > I know that I can use the lubridate package but that would require me
>> to
>> > first
>> > > convert the data to long-form (which is what I want). I am at a bit of
>> > loss of
>> > > how to extract the date from the variable names and then converting
>> the
>> > data
>> > > to weekly average. Any help will be high appreciated.
>> > >
>> > > ### data
>> > > structure(list(X1986.01.01.10.30.00 = c(16.8181762695312,
>> > > 16.8181762695312, 18.8294372558594, 16.8181762695312,
>> > > 18.8294372558594, 16.835693359375 ), X1986.01.02.10.30.00 =
>> > > c(16.2272033691406, 16.2272033691406, 18.0772094726562,
>> > > 16.2272033691406, 18.0772094726562, 16.2159423828125 ),
>> > > X1986.01.03.10.30.00 = c(15.8944396972656, 15.8944396972656,
>> > > 17.7444152832031, 15.8944396972656, 17.7444152832031, 15.91943359375
>> > > ), X1986.01.04.10.30.00 = c(16.2752380371094, 16.2752380371094,
>> > > 18.125244140625, 16.2752380371094, 18.125244140625, 16.3352355957031
>> > > ), X1986.01.05.10.30.00 = c(15.3706359863281, 15.3706359863281,
>> > > 17.2806396484375, 15.3706359863281, 17.2806396484375,
>> > > 15.3556213378906 ), X1986.01.06.10.30.00 = c(15.3798828125,
>> > > 15.3798828125, 17.3136291503906, 15.3798828125, 17.3136291503906,
>> > > 15.4974060058594), ID = 1:6), .Names = c("X1986.01.01.10.30.00",
>> > > "X1986.01.02.10.30.00", "X1986.01.03.10.30.00",
>> "X1986.01.04.10.30.00",
>> > > "X1986.01.05.10.30.00", "X1986.01.06.10.30.00", "ID"), row.names =
>> c(NA,
>> > 6L),
>> > > class = "data.frame")
>> > >
>> > > Sincerely,
>> > >
>> > > Milu
>> > >
>> > > [[alternative HTML version deleted]]
>> > >
>> > > ______________________________________________
>> > > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> > > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> > > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
>> > posting-guide.html
>> > > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>> >
>> > ________________________________
>> > Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> > určeny pouze jeho adresátům.
>> > Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> > neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>> kopie
>> > vymažte ze svého systému.
>> > Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>> email
>> > jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> > Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou
>> modifikacemi
>> > či zpožděním přenosu e-mailu.
>> >
>> > V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> > - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> > smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> > - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>> přijmout;
>> > Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
>> > příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> > - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> > výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> > - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> > společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>> zmocněn
>> > nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi
>> tohoto
>> > emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> > existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>> >
>> > This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> > intended only for its intended recipients.
>> > If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> > sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> > copies from your system.
>> > If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> > authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>> manner.
>> > The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> > caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> > email.
>> >
>> > In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> > - the sender reserves the right to end negotiations about entering into
>> a
>> > contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> > - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> > immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer)
>> excludes
>> > any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> > amendment or variation.
>> > - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> > upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> > - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>> enter
>> > into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> > he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>> authorization
>> > or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> > represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> > known to the recipient of the person represented by the recipient.
>> >
>>
>>         [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posti
>> ng-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.