How to plot data using ggplot

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

How to plot data using ggplot

GloomyPhD-2
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How to plot data using ggplot

djmuseR
1. Look into the ggmap package if you want to overlay your data onto a map.
2. Re your color scale representation, define 'appropriately'. Do you
mean a continuous range expressible in a colorbar or a discrete range,
and if the latter, what intervals did you have in mind?

Dennis

On Fri, Apr 4, 2014 at 2:42 AM, drunkenphd <[hidden email]> wrote:

> Hi,
> I have a list of cities and their coordinates, and also for each city I have
> a variable varA which I want to represent in a map using ggplot.
> For example :
>
> CityA     lat 22.93977  lon 46.70663    varA 545
>
> CityB     lat 23.93977  lon 46.70663    varA 122
>
> VarA values begin from 0 to 3000.
> I want the color scale to represent  this range appropriately.
> Can you help
> Regards
>
>
>
> --
> View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-plot-data-using-ggplot-tp4688168.html
> Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How to plot data using ggplot

GloomyPhD-2
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How to plot data using ggplot

PIKAL Petr
Hi

> -----Original Message-----
> From: [hidden email] [mailto:r-help-bounces@r-
> project.org] On Behalf Of drunkenphd
> Sent: Friday, April 04, 2014 8:53 PM
> To: [hidden email]
> Subject: Re: [R] How to plot data using ggplot
>
> djmuseR wrote
> > Do you mean a continuous range expressible in a colorbar or a
> discrete
> > range, and if the latter, what intervals did you have in mind?
>
> I mean diskrete values like : 545    0    8   25  101  420   95  928
> 24
> 165    6  108   18  213   70.
> The problem is that range is from 0-4000 while only one value is near
> 4000 and all the others are below 1000.

Maybe using logarithmic scale?

Petr

> Please advice..
> Regards
>
>
>
>
> --
> View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-
> plot-data-using-ggplot-tp4688168p4688191.html
> Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.