How to visualize this df

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

How to visualize this df

R help mailing list-2
Hi all,
I have a question about how to visualize my df! here is my df I need to visualize:

    'data.frame':   455 obs. of 128 variables:
    $Protocol      :Factor w/132 levels "_unknown","PD FS SAG","T1 SAG FS","T2 FS OR",...
    $NRuns         : int   45 45 156 75 89 69 ......
    $Speed         :Factor w/4 levels "Slow","Fast","VeryFast","VerySlow"
NRuns is actually number of times that the customer used the protocol and speed is how did the costumer run the Protocol. Each Protocol can have different NRuns. Do you know what's the best way to visualize this df?
Thanks for any help!
Elahe

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How to visualize this df

Rainer Krug-3
"ch.elahe via R-help" <[hidden email]> writes:

> Hi all,
> I have a question about how to visualize my df! here is my df I need to visualize:
>
>     'data.frame':   455 obs. of 128 variables:
>     $Protocol      :Factor w/132 levels "_unknown","PD FS SAG","T1 SAG FS","T2 FS OR",...
>     $NRuns         : int   45 45 156 75 89 69 ......
>     $Speed         :Factor w/4 levels "Slow","Fast","VeryFast","VerySlow"
> NRuns is actually number of times that the customer used the protocol
> and speed is how did the costumer run the Protocol. Each Protocol can
> have different NRuns. Do you know what's the best way to visualize
> this df?
That depends what you want to show. And that determines the best
visualization.

Also: what do you want to use it for: an interactive
presentation may call for different visualizations than a printed
report.

Cheers,

Rainer

> Thanks for any help!
> Elahe
>

--
Rainer M. Krug
email: Rainer<at>krugs<dot>de
PGP: 0x0F52F982

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

signature.asc (463 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How to visualize this df

Rainer Krug-3
<[hidden email]> writes:

>  Hi Rainer,

Please keep this on the mailing list for info.

> Thanks for your reply. I want to show NRuns for each Protocol in my df
> and color it by Speed. I think it's possible by a bar chart but I am
> confused how to subset my df for using Bar chart in ggplot

Sorry - haven't used ggplot in ages.

Can't help you with that.

Rainer

>  
>
> On Monday, June 20, 2016 1:29 PM, Rainer M Krug <[hidden email]> wrote:
> "ch.elahe via R-help" <[hidden email]> writes:
>
>> Hi all,
>> I have a question about how to visualize my df! here is my df I need to visualize:
>>
>>     'data.frame':   455 obs. of 128 variables:
>>     $Protocol      :Factor w/132 levels "_unknown","PD FS SAG","T1 SAG FS","T2 FS OR",...
>>     $NRuns         : int   45 45 156 75 89 69 ......
>>     $Speed         :Factor w/4 levels "Slow","Fast","VeryFast","VerySlow"
>> NRuns is actually number of times that the customer used the protocol
>> and speed is how did the costumer run the Protocol. Each Protocol can
>> have different NRuns. Do you know what's the best way to visualize
>> this df?
>
> That depends what you want to show. And that determines the best
> visualization.
>
> Also: what do you want to use it for: an interactive
> presentation may call for different visualizations than a printed
> report.
>
> Cheers,
>
> Rainer
>
>
>> Thanks for any help!
>> Elahe
>>
--
Rainer M. Krug, PhD (Conservation Ecology, SUN), MSc (Conservation Biology, UCT), Dipl. Phys. (Germany)

Centre of Excellence for Invasion Biology
Stellenbosch University
South Africa

Tel :       +33 - (0)9 53 10 27 44
Cell:       +33 - (0)6 85 62 59 98
Fax :       +33 - (0)9 58 10 27 44

Fax (D):    +49 - (0)3 21 21 25 22 44

email:      [hidden email]

Skype:      RMkrug

PGP: 0x0F52F982

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

signature.asc (463 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: How to visualize this df

PIKAL Petr
Hi

you still should post a snippet of your data to help others better understand.

It should be something like
p<- ggplot(dat, aes(x=Protocol, y=NRuns, fill=Speed))
p+geom_bar(stat="identity")

But as you have 132 levels of protocol unless you have big big monitor you will have problems to display all protocols properly.

You could try to use points but it probably does not help much.

You could try similar approach as here
http://www.phaget4.org/R/image_matrix.html

or you could try to tweek your table to fit image function.

Cheers
Petr


> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Rainer M
> Krug
> Sent: Monday, June 20, 2016 2:48 PM
> To: ch.elahe via R-help <[hidden email]>
> Subject: Re: [R] How to visualize this df
>
> <[hidden email]> writes:
>
> >  Hi Rainer,
>
> Please keep this on the mailing list for info.
>
> > Thanks for your reply. I want to show NRuns for each Protocol in my df
> > and color it by Speed. I think it's possible by a bar chart but I am
> > confused how to subset my df for using Bar chart in ggplot
>
> Sorry - haven't used ggplot in ages.
>
> Can't help you with that.
>
> Rainer
>
> >
> >
> > On Monday, June 20, 2016 1:29 PM, Rainer M Krug <[hidden email]>
> wrote:
> > "ch.elahe via R-help" <[hidden email]> writes:
> >
> >> Hi all,
> >> I have a question about how to visualize my df! here is my df I need to
> visualize:
> >>
> >>     'data.frame':   455 obs. of 128 variables:
> >>     $Protocol      :Factor w/132 levels "_unknown","PD FS SAG","T1 SAG
> FS","T2 FS OR",...
> >>     $NRuns         : int   45 45 156 75 89 69 ......
> >>     $Speed         :Factor w/4 levels "Slow","Fast","VeryFast","VerySlow"
> >> NRuns is actually number of times that the customer used the protocol
> >> and speed is how did the costumer run the Protocol. Each Protocol can
> >> have different NRuns. Do you know what's the best way to visualize
> >> this df?
> >
> > That depends what you want to show. And that determines the best
> > visualization.
> >
> > Also: what do you want to use it for: an interactive presentation may
> > call for different visualizations than a printed report.
> >
> > Cheers,
> >
> > Rainer
> >
> >
> >> Thanks for any help!
> >> Elahe
> >>
>
> --
> Rainer M. Krug, PhD (Conservation Ecology, SUN), MSc (Conservation
> Biology, UCT), Dipl. Phys. (Germany)
>
> Centre of Excellence for Invasion Biology Stellenbosch University South Africa
>
> Tel :       +33 - (0)9 53 10 27 44
> Cell:       +33 - (0)6 85 62 59 98
> Fax :       +33 - (0)9 58 10 27 44
>
> Fax (D):    +49 - (0)3 21 21 25 22 44
>
> email:      [hidden email]
>
> Skype:      RMkrug
>
> PGP: 0x0F52F982

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.