Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

greg holly
Hi all;

I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used
the following command to put the name of x-axis.

scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
"AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))

Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any way
to do the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did
not want to order categories. I would like to put the name of categories as
they are.

Best regards,

Greg

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

PIKAL Petr
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of greg holly
> Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> To: r-help mailing list <[hidden email]>
> Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are
>
> Hi all;
>
> I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used the
> following command to put the name of x-axis.
>
> scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
>
> Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any way to do
> the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not want to
> order categories. I would like to put the name of categories as they are.

You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use limits in scale.

Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times. Both options will give you unreadable results.

Cheers
Petr

>
> Best regards,
>
> Greg
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

greg holly
Hi Petr;

Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.

   ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize =
F,dpi=300)

 I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot WITHOUT
reordering the names.

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of greg
> holly
> > Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> > To: r-help mailing list <[hidden email]>
> > Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as
> they are
> >
> > Hi all;
> >
> > I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used
> the
> > following command to put the name of x-axis.
> >
> > scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> > "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
> >
> > Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any
> way to do
> > the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not
> want to
> > order categories. I would like to put the name of categories as they are.
>
> You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use
> limits in scale.
>
> Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should
> stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times.
> Both options will give you unreadable results.
>
> Cheers
> Petr
>
> >
> > Best regards,
> >
> > Greg
> >
> > [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

PIKAL Petr
Hi

What do you mean „without reordering the names“. Factor variable is ordered according to its levels and you can freely change the ordering. This is why factors are useful and worth to use in many cases instead of character vectors.

See this result

> iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
> p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=Species))
> p+geom_point()
> p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=MySpecies))
> p+geom_point()
>
Cheers
Petr

From: greg holly [mailto:[hidden email]]
Sent: Friday, February 16, 2018 3:56 PM
To: PIKAL Petr <[hidden email]>
Cc: r-help mailing list <[hidden email]>
Subject: Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

Hi Petr;

Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.

   ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize = F,dpi=300)

 I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot WITHOUT reordering the names.

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <[hidden email]<mailto:[hidden email]>> wrote:
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]<mailto:[hidden email]>] On Behalf Of greg holly
> Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> To: r-help mailing list <[hidden email]<mailto:[hidden email]>>
> Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are
>
> Hi all;
>
> I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used the
> following command to put the name of x-axis.
>
> scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
>
> Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any way to do
> the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not want to
> order categories. I would like to put the name of categories as they are.

You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use limits in scale.

Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times. Both options will give you unreadable results.

Cheers
Petr

>
> Best regards,
>
> Greg
>________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

greg holly
Hi Petr;

I would like to get a plot with names as they are in the original file.
They are chemical names and I have 733 in the my file. For example, let me
give to chemical names "*2-hydroxybutyrate/2-hydroxyisobutyrate*" and
"*palmitoyl-arachidonoyl-glycerol
(16:0/20:4) [1]**" .So, what should I put  [c(2,3,1)] part in the command:
iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 6:13 PM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
>
>
> What do you mean „without reordering the names“. Factor variable is
> ordered according to its levels and you can freely change the ordering.
> This is why factors are useful and worth to use in many cases instead of
> character vectors.
>
>
>
> See this result
>
>
>
> > iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
>
> > p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=Species))
>
> > p+geom_point()
>
> > p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=MySpecies))
>
> > p+geom_point()
>
> >
>
> Cheers
>
> Petr
>
>
>
> *From:* greg holly [mailto:[hidden email]]
> *Sent:* Friday, February 16, 2018 3:56 PM
> *To:* PIKAL Petr <[hidden email]>
> *Cc:* r-help mailing list <[hidden email]>
> *Subject:* Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2
> as they are
>
>
>
> Hi Petr;
>
>
>
> Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.
>
>
>
>    ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize =
> F,dpi=300)
>
>
>
>  I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot
> WITHOUT reordering the names.
>
>
>
> Regards,
>
>
>
> Greg
>
>
>
> On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> Hi
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of greg
> holly
> > Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> > To: r-help mailing list <[hidden email]>
> > Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as
> they are
> >
> > Hi all;
> >
> > I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used
> the
> > following command to put the name of x-axis.
> >
> > scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> > "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
> >
> > Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any
> way to do
> > the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not
> want to
> > order categories. I would like to put the name of categories as they are.
>
> You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use
> limits in scale.
>
> Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should
> stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times.
> Both options will give you unreadable results.
>
> Cheers
> Petr
>
> >
> > Best regards,
> >
> > Greg
> >
>
>
>
> ------------------------------
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

PIKAL Petr
Hi

When you load external file to R, character variables are converted to factors by default and alphabetically sorted. I have limited connection to internet, so I cannot find the answer, you could try it yourself. Maybe you could try not to convert vector with names to factor, which, for plotting issue is not different from factor coding.

See ?read.table for details

However I am not sure if it stays in original order.

Cheers
Petr

From: greg holly [mailto:[hidden email]]
Sent: Friday, February 16, 2018 6:28 PM
To: PIKAL Petr <[hidden email]>
Cc: r-help mailing list <[hidden email]>
Subject: Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

Hi Petr;

I would like to get a plot with names as they are in the original file. They are chemical names and I have 733 in the my file. For example, let me give to chemical names "2-hydroxybutyrate/2-hydroxyisobutyrate" and  "palmitoyl-arachidonoyl-glycerol (16:0/20:4) [1]*" .So, what should I put  [c(2,3,1)] part in the command:  iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 6:13 PM, PIKAL Petr <[hidden email]<mailto:[hidden email]>> wrote:
Hi

What do you mean „without reordering the names“. Factor variable is ordered according to its levels and you can freely change the ordering. This is why factors are useful and worth to use in many cases instead of character vectors.

See this result

> iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
> p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=Species))
> p+geom_point()
> p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=MySpecies))
> p+geom_point()
>
Cheers
Petr

From: greg holly [mailto:[hidden email]<mailto:[hidden email]>]
Sent: Friday, February 16, 2018 3:56 PM
To: PIKAL Petr <[hidden email]<mailto:[hidden email]>>
Cc: r-help mailing list <[hidden email]<mailto:[hidden email]>>
Subject: Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

Hi Petr;

Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.

   ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize = F,dpi=300)

 I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot WITHOUT reordering the names.

Regards,

Greg

On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <[hidden email]<mailto:[hidden email]>> wrote:
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]<mailto:[hidden email]>] On Behalf Of greg holly
> Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> To: r-help mailing list <[hidden email]<mailto:[hidden email]>>
> Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are
>
> Hi all;
>
> I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used the
> following command to put the name of x-axis.
>
> scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
>
> Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any way to do
> the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not want to
> order categories. I would like to put the name of categories as they are.

You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use limits in scale.

Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times. Both options will give you unreadable results.

Cheers
Petr

>
> Best regards,
>
> Greg
>


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as they are

greg holly
Hi Petr;

Thanks for this. I have used the following code to overcome with the problem


a$Meta <- factor(a$Meta, levels=a[order(a$Superpath,decreasing=T),]$Meta)

Regards,
Greg


On Mon, Feb 19, 2018 at 4:04 PM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
>
>
> When you load external file to R, character variables are converted to
> factors by default and alphabetically sorted. I have limited connection to
> internet, so I cannot find the answer, you could try it yourself. Maybe you
> could try not to convert vector with names to factor, which, for plotting
> issue is not different from factor coding.
>
>
>
> See ?read.table for details
>
>
>
> However I am not sure if it stays in original order.
>
>
>
> Cheers
>
> Petr
>
>
>
> *From:* greg holly [mailto:[hidden email]]
> *Sent:* Friday, February 16, 2018 6:28 PM
>
> *To:* PIKAL Petr <[hidden email]>
> *Cc:* r-help mailing list <[hidden email]>
> *Subject:* Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2
> as they are
>
>
>
> Hi Petr;
>
>
>
> I would like to get a plot with names as they are in the original file.
> They are chemical names and I have 733 in the my file. For example, let me
> give to chemical names "*2-hydroxybutyrate/2-hydroxyisobutyrate*" and  "*palmitoyl-arachidonoyl-glycerol
> (16:0/20:4) [1]**" .So, what should I put  [c(2,3,1)] part in the
> command:  iris$MySpecies<-factor(iris$Species,
> levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
>
>
>
> Regards,
>
>
>
> Greg
>
>
>
> On Fri, Feb 16, 2018 at 6:13 PM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> Hi
>
>
>
> What do you mean „without reordering the names“. Factor variable is
> ordered according to its levels and you can freely change the ordering.
> This is why factors are useful and worth to use in many cases instead of
> character vectors.
>
>
>
> See this result
>
>
>
> > iris$MySpecies<-factor(iris$Species, levels(iris$Species)[c(2,3,1)])
>
> > p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=Species))
>
> > p+geom_point()
>
> > p<-ggplot(iris, aes(x=Sepal.Length, y=MySpecies))
>
> > p+geom_point()
>
> >
>
> Cheers
>
> Petr
>
>
>
> *From:* greg holly [mailto:[hidden email]]
> *Sent:* Friday, February 16, 2018 3:56 PM
> *To:* PIKAL Petr <[hidden email]>
> *Cc:* r-help mailing list <[hidden email]>
> *Subject:* Re: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2
> as they are
>
>
>
> Hi Petr;
>
>
>
> Thanks. I do save the result in pdf by using the following command.
>
>
>
>    ggsave("z7.pdf", p4, height = 95, width = 8, device=pdf, limitsize =
> F,dpi=300)
>
>
>
>  I can achieve the y axis with 733 levels. But I need get the plot
> WITHOUT reordering the names.
>
>
>
> Regards,
>
>
>
> Greg
>
>
>
> On Fri, Feb 16, 2018 at 3:39 PM, PIKAL Petr <[hidden email]>
> wrote:
>
> Hi
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of greg
> holly
> > Sent: Thursday, February 15, 2018 3:58 PM
> > To: r-help mailing list <[hidden email]>
> > Subject: [R] Putting 733 discrete categories on Y-axis in qqplot2 as
> they are
> >
> > Hi all;
> >
> > I have 733 discrete categories that will go on y-axis in ggplot2. I used
> the
> > following command to put the name of x-axis.
> >
> > scale_x_discrete (limits = c("SI", "HOMAIR",
> > "AIR","HOMAB","SG","DI","FI","FG"))
> >
> > Since there are only 8 categories on x it was easy to do. Is there any
> way to do
> > the same for 733 discrete categories for y-axis. Essentially I did not
> want to
> > order categories. I would like to put the name of categories as they are.
>
> You probably can achieve the y axis with 733 levels if you do not use
> limits in scale.
>
> Just from curiosity, standard page has 30 lines, so your axis should
> stretch to more than 20 pages. Or you need to shrink your y axis 20 times.
> Both options will give you unreadable results.
>
> Cheers
> Petr
>
> >
> > Best regards,
> >
> > Greg
> >
>
>
>
>
> ------------------------------
>
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
>
>
> ------------------------------
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.