Whether statistical background is must to learn R language

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Whether statistical background is must to learn R language

p0906
Hi,

I am very new to R and just started learning R. But i am not from
statistical background so can i learn R or to learn R statistical
background is must.

Please guide.

Thanks in Advance
Prasad

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Whether statistical background is must to learn R language

John McKown
On Tue, May 31, 2016 at 2:22 AM, Prasad Kale <[hidden email]>
wrote:

> Hi,
>
> I am very new to R and just started learning R. But i am not from
> statistical background so can i learn R or to learn R statistical
> background is must.
>

​Well, I got a B.Sc. in Math back many years ago. I "earned" a C- in
Statistics (deserved). I don't use statistics normally. And I use R for
non-statistical purposes. In particular, I use it to read files into data
frames; do some minor statistical stuff (sum, mean, standard deviation,
other really simple stuff); then use ggplot2 to create really nice graphs
which I embed into a web page. I also use R to read a web site in order to
extract data in an HTML table into an R data frame. I then do some minor
manipulation and put the data into a PostgreSQL data base​. I even use it
to create Excel spreadsheets (for people at work who aren't wise enough to
abandon it for LibreOffice).

All that to say that, depending on your need, you don't need to learn
statistics to be able to use R. Of course, R was designed to make it easy
to do statistics. And many users here use it for that. But it is not a "one
trick pony".>
> Please guide.
>
> Thanks in Advance
> Prasad
>
>

--
The unfacts, did we have them, are too imprecisely few to warrant our
certitude.

Maranatha! <><
John McKown

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Whether statistical background is must to learn R language

PIKAL Petr
In reply to this post by p0906
Hi

Well, it seems to me like cooking.

You does not have to be educated cook to be able prepare some food in your kitchen, but knowledge of some recipes can lead to tasty results

Regards
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Prasad
> Kale
> Sent: Tuesday, May 31, 2016 9:23 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] Whether statistical background is must to learn R language
>
> Hi,
>
> I am very new to R and just started learning R. But i am not from statistical
> background so can i learn R or to learn R statistical background is must.
>
> Please guide.
>
> Thanks in Advance
> Prasad
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Whether statistical background is must to learn R language

James Henson
Greetings Prasad,

Here are some tutorials on statistics using R.Statistics and Actuarial
Science – Carl James Schwarz

http://people.stat.sfu.ca/~cschwarz/CourseNotes/Statistics and Actuarial Science – Carl James Schwarz - Programs

http://people.stat.sfu.ca/~cschwarz/Stat-650/Notes/MyPrograms/Design Analysis and Interpretation of Experiments

http://www.unh.edu/halelab/BIOL933/

Great YouTube channel of R tutorials by Mike Marin,

https://www.youtube.com/user/marinstatlectures

Best regards,
James


On Tue, May 31, 2016 at 8:04 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> Hi
>
> Well, it seems to me like cooking.
>
> You does not have to be educated cook to be able prepare some food in your kitchen, but knowledge of some recipes can lead to tasty results
>
> Regards
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Prasad
>> Kale
>> Sent: Tuesday, May 31, 2016 9:23 AM
>> To: [hidden email]
>> Subject: [R] Whether statistical background is must to learn R language
>>
>> Hi,
>>
>> I am very new to R and just started learning R. But i am not from statistical
>> background so can i learn R or to learn R statistical background is must.
>>
>> Please guide.
>>
>> Thanks in Advance
>> Prasad
>>
>>       [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Whether statistical background is must to learn R language

Michael Dewey-3
In reply to this post by p0906
Dear Prasad

If you want to use R to do statistics then statistical knowledge is
essential. If you want to use R to do one of the many, many other things
it can do then you only need knowledge of whichever of those is your target.

On 31/05/2016 08:22, Prasad Kale wrote:

> Hi,
>
> I am very new to R and just started learning R. But i am not from
> statistical background so can i learn R or to learn R statistical
> background is must.
>
> Please guide.
>
> Thanks in Advance
> Prasad
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

--
Michael
http://www.dewey.myzen.co.uk/home.html

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Whether statistical background is must to learn R language

Jeff Newmiller
In reply to this post by p0906
In every activity, knowing something about it allows you to avoid repeating the mistakes of the past. There are non-statistical uses of programming languages, so you could use it for domains you are familiar with. Or you could see some intriguing statistical analysis and study in that area to understand it so you can apply it.  The difficulty in such ad-hoc approaches to learning is that it can be inefficient and leave big holes in your knowledge. Of course, you may have limited options at this point, so inefficient may be better than not at all.  To minimize the risk of missing a significant point, you should try to be thorough in your self-study and use expert consultation if you are unsure. (This list is not a good venue for purely theoretical questions, but such venues like stats.stackexchange.com or your local university do exist.)

However, please don't apply R like a magic answers box, because you can mislead others and cause harm.
--
Sent from my phone. Please excuse my brevity.

On May 31, 2016 12:22:59 AM PDT, Prasad Kale <[hidden email]> wrote:

>Hi,
>
>I am very new to R and just started learning R. But i am not from
>statistical background so can i learn R or to learn R statistical
>background is must.
>
>Please guide.
>
>Thanks in Advance
>Prasad
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
>______________________________________________
>[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>PLEASE do read the posting guide
>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.