changing "," to "." in data.frame

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

changing "," to "." in data.frame

tring
Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the
discussion

http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon-in-a-string-tt4721187.html#a4721192

so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried

(making some data)

AX <-
data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rnorm(5))


library(plyr)

adply(AX, 2, function(x){
if(!is.numeric(x[[1]]){
gsub(",", ".", x[[1]])
}else{
x[[1]]
}
})

and got the unwelcome error

Error: unexpected '{' in:
"adply(AX, 2, function(x){
if(!is.numeric(x[[1]]){"

Here is:

 > sessionInfo()
R version 3.4.1 (2017-06-30)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1

Matrix products: default

locale:
[1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
[3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
[5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base

other attached packages:
[1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57

loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1

All best wishes

Troels Ring, Aalborg, Denmark

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: changing "," to "." in data.frame

PIKAL Petr
Hi

missing ) after if statement.

adply(AX, 2, function(x){
if(!is.numeric(x[[1]])){
gsub(",", ".", x[[1]])
}else{
x[[1]]
}
})

However the data frame is transposed after the function which could be desired or not.

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Troels Ring
> Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:46 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] changing "," to "." in data.frame
>
> Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the
> discussion
>
> http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon-in-
> a-string-tt4721187.html#a4721192
>
> so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
>
> (making some data)
>
> AX <-
> data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rnorm(5))
>
>
> library(plyr)
>
> adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){
> gsub(",", ".", x[[1]])
> }else{
> x[[1]]
> }
> })
>
> and got the unwelcome error
>
> Error: unexpected '{' in:
> "adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){"
>
> Here is:
>
>  > sessionInfo()
> R version 3.4.1 (2017-06-30)
> Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
> Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
>
> Matrix products: default
>
> locale:
> [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
> [3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
> [5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252
>
> attached base packages:
> [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base
>
> other attached packages:
> [1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
>
> loaded via a namespace (and not attached):
> [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
>
> All best wishes
>
> Troels Ring, Aalborg, Denmark
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: changing "," to "." in data.frame

Berend Hasselman
In reply to this post by tring

> On 11 Oct 2017, at 09:45, Troels Ring <[hidden email]> wrote:
>
> Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the discussion
>
> http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon-in-a-string-tt4721187.html#a4721192
>
> so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
>
> (making some data)
>
> AX <- data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rnorm(5))
>
> library(plyr)
>
> adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){
> gsub(",", ".", x[[1]])
> }else{
> x[[1]]
> }
> })
>
> and got the unwelcome error
>
> Error: unexpected '{' in:
> "adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){"
>


Missing ) in if(!is.numeric(x[[1]]){

It should be

if(!is.numeric(x[[1]]) ){

Berend Hasselman

> Here is:
>
> > sessionInfo()
> R version 3.4.1 (2017-06-30)
> Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
> Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
>
> Matrix products: default
>
> locale:
> [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
> [3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
> [5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252
>
> attached base packages:
> [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base
>
> other attached packages:
> [1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
>
> loaded via a namespace (and not attached):
> [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
>
> All best wishes
>
> Troels Ring, Aalborg, Denmark
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: changing "," to "." in data.frame

PIKAL Petr
In reply to this post by tring
And as follow up,

fff<-function(x) gsub(",", ".", x)

BX <- apply(apply(AX, 2, fff), 2, as.numeric)

this seems to be easier.

Cheers
Petr
S pozdravem | Best Regards
RNDr. Petr PIKAL
Vedoucí Výzkumu a vývoje | Research Manager
PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov | Czech Republic
Tel: +420 581 252 256 | GSM: +420 724 008 364
[hidden email] | www.precheza.cz

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Troels Ring
> Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:46 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] changing "," to "." in data.frame
>
> Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the
> discussion
>
> http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon-in-
> a-string-tt4721187.html#a4721192
>
> so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
>
> (making some data)
>
> AX <-
> data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rnorm(5))
>
>
> library(plyr)
>
> adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){
> gsub(",", ".", x[[1]])
> }else{
> x[[1]]
> }
> })
>
> and got the unwelcome error
>
> Error: unexpected '{' in:
> "adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){"
>
> Here is:
>
>  > sessionInfo()
> R version 3.4.1 (2017-06-30)
> Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
> Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
>
> Matrix products: default
>
> locale:
> [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
> [3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
> [5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252
>
> attached base packages:
> [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base
>
> other attached packages:
> [1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
>
> loaded via a namespace (and not attached):
> [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
>
> All best wishes
>
> Troels Ring, Aalborg, Denmark
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: changing "," to "." in data.frame

Eric Berger
Along the lines of Petr's followup:

AXnew <- data.frame(lapply( AX, function(s) sub(",",".",s)))On Wed, Oct 11, 2017 at 10:59 AM, PIKAL Petr <[hidden email]> wrote:

> And as follow up,
>
> fff<-function(x) gsub(",", ".", x)
>
> BX <- apply(apply(AX, 2, fff), 2, as.numeric)
>
> this seems to be easier.
>
> Cheers
> Petr
>
>
>
>
> S pozdravem | Best Regards
> RNDr. Petr PIKAL
> Vedoucí Výzkumu a vývoje | Research Manager
> PRECHEZA a.s.
> nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov | Czech Republic
> Tel: +420 581 252 256 | GSM: +420 724 008 364
> [hidden email] | www.precheza.cz
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Troels
> Ring
> > Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:46 AM
> > To: [hidden email]
> > Subject: [R] changing "," to "." in data.frame
> >
> > Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the
> > discussion
> >
> > http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-
> with-semicolon-in-
> > a-string-tt4721187.html#a4721192
> >
> > so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
> >
> > (making some data)
> >
> > AX <-
> > data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",
> rnorm(5)),c=rnorm(5))
> >
> >
> > library(plyr)
> >
> > adply(AX, 2, function(x){
> > if(!is.numeric(x[[1]]){
> > gsub(",", ".", x[[1]])
> > }else{
> > x[[1]]
> > }
> > })
> >
> > and got the unwelcome error
> >
> > Error: unexpected '{' in:
> > "adply(AX, 2, function(x){
> > if(!is.numeric(x[[1]]){"
> >
> > Here is:
> >
> >  > sessionInfo()
> > R version 3.4.1 (2017-06-30)
> > Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
> > Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
> >
> > Matrix products: default
> >
> > locale:
> > [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
> > [3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
> > [5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252
> >
> > attached base packages:
> > [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base
> >
> > other attached packages:
> > [1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
> >
> > loaded via a namespace (and not attached):
> > [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
> >
> > All best wishes
> >
> > Troels Ring, Aalborg, Denmark
> >
> > ______________________________________________
> > [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/
> posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: changing "," to "." in data.frame

tring
In reply to this post by tring
Thanks a  lot  -

BW
Troels


Den 11-10-2017 kl. 09:58 skrev Berend Hasselman:

>> On 11 Oct 2017, at 09:45, Troels Ring <[hidden email]> wrote:
>>
>> Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found the discussion
>>
>> http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon-in-a-string-tt4721187.html#a4721192
>>
>> so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
>>
>> (making some data)
>>
>> AX <- data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rnorm(5))
>>
>> library(plyr)
>>
>> adply(AX, 2, function(x){
>> if(!is.numeric(x[[1]]){
>> gsub(",", ".", x[[1]])
>> }else{
>> x[[1]]
>> }
>> })
>>
>> and got the unwelcome error
>>
>> Error: unexpected '{' in:
>> "adply(AX, 2, function(x){
>> if(!is.numeric(x[[1]]){"
>>
>
> Missing ) in if(!is.numeric(x[[1]]){
>
> It should be
>
> if(!is.numeric(x[[1]]) ){
>
> Berend Hasselman
>
>> Here is:
>>
>>> sessionInfo()
>> R version 3.4.1 (2017-06-30)
>> Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
>> Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
>>
>> Matrix products: default
>>
>> locale:
>> [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252
>> [3] LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C
>> [5] LC_TIME=Danish_Denmark.1252
>>
>> attached base packages:
>> [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base
>>
>> other attached packages:
>> [1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
>>
>> loaded via a namespace (and not attached):
>> [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
>>
>> All best wishes
>>
>> Troels Ring, Aalborg, Denmark
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: changing "," to "." in data.frame

David Carlson
In reply to this post by PIKAL Petr
Minor modification:

fff <- function(x) as.numeric(chartr(",", ".", x))
BX <- sapply(AX, fff)

Or this keeps the original data frame:

AX[, 1:2] <- sapply(AX[, 1:2], fff)

----------------------------------------
David L Carlson
Department of Anthropology
Texas A&M University
College Station, TX 77843-4352


-----Original Message-----
From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of PIKAL Petr
Sent: Wednesday, October 11, 2017 3:00 AM
To: Troels Ring <[hidden email]>; [hidden email]
Subject: Re: [R] changing "," to "." in data.frame

And as follow up,

fff<-function(x) gsub(",", ".", x)

BX <- apply(apply(AX, 2, fff), 2, as.numeric)

this seems to be easier.

Cheers
Petr
S pozdravem | Best Regards
RNDr. Petr PIKAL
Vedoucí Výzkumu a vývoje | Research Manager PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 | 750 02 Přerov | Czech Republic
Tel: +420 581 252 256 | GSM: +420 724 008 364 [hidden email] | www.precheza.cz

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Troels
> Ring
> Sent: Wednesday, October 11, 2017 9:46 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] changing "," to "." in data.frame
>
> Dear friends - I have a data.frame with "," instead of "." and found
> the discussion
>
> http://r.789695.n4.nabble.com/How-to-replace-all-commas-with-semicolon
> -in-
> a-string-tt4721187.html#a4721192
>
> so copying the code of Ulrik(I hope:-)) I tried
>
> (making some data)
>
> AX <-
> data.frame(a=chartr(".",",",rnorm(5)),b=chartr(".",",",rnorm(5)),c=rno
> rm(5))
>
>
> library(plyr)
>
> adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){
> gsub(",", ".", x[[1]])
> }else{
> x[[1]]
> }
> })
>
> and got the unwelcome error
>
> Error: unexpected '{' in:
> "adply(AX, 2, function(x){
> if(!is.numeric(x[[1]]){"
>
> Here is:
>
>  > sessionInfo()
> R version 3.4.1 (2017-06-30)
> Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) Running under: Windows 7 x64
> (build 7601) Service Pack 1
>
> Matrix products: default
>
> locale:
> [1] LC_COLLATE=Danish_Denmark.1252  LC_CTYPE=Danish_Denmark.1252 [3]
> LC_MONETARY=Danish_Denmark.1252 LC_NUMERIC=C [5]
> LC_TIME=Danish_Denmark.1252
>
> attached base packages:
> [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods base
>
> other attached packages:
> [1] plyr_1.8.4      TinnRcom_1.0.20 formatR_1.5 svSocket_0.9-57
>
> loaded via a namespace (and not attached):
> [1] compiler_3.4.1 tools_3.4.1    svMisc_0.9-70  Rcpp_0.12.13 tcltk_3.4.1
>
> All best wishes
>
> Troels Ring, Aalborg, Denmark
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.