digits in matrix

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

digits in matrix

Knut Krueger-7
I have a matrix winth integer values after an arithmetic calulation
How can prevent the [1:3]1:3] part of the matrix to be converted to floats


data = matrix(c(1:16),nrow=4,ncol=4) #create matrix
data[4,] = data[4,]/3
data[,4] = data[,4]/3
data


Kind regards Knut

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: digits in matrix

PIKAL Petr
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Knut
> Krueger
> Sent: Friday, January 30, 2015 11:21 AM
> To: [hidden email]
> Subject: [R] digits in matrix
>
> I have a matrix winth integer values after an arithmetic calulation
> How can prevent the [1:3]1:3] part of the matrix to be converted to
> floats

You cannot. Matrix is a vector with dimensions so basically it has to have the same mode and type of data.

The only way I can think about is to split matrix to 3 matrices before making calculation an keep those 3 matrices separate.

Cheers
Petr


>
>
> data = matrix(c(1:16),nrow=4,ncol=4) #create matrix
> data[4,] = data[4,]/3
> data[,4] = data[,4]/3
> data
>
>
> Kind regards Knut
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: digits in matrix

Knut Krueger-7
Am 30.01.2015 um 11:50 schrieb PIKAL Petr:
>
> You cannot. Matrix is a vector with dimensions so basically it has to have the same mode and type of data.
>
> The only way I can think about is to split matrix to 3 matrices before making calculation an keep those 3 matrices separate.
>
> Cheers
> Petr
>

but looking to data[,3] this column is not converted, and the matrix is
mixed

Regards Knut

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: digits in matrix

Duncan Murdoch-2
On 30/01/2015 6:31 AM, Knut Krueger wrote:

> Am 30.01.2015 um 11:50 schrieb PIKAL Petr:
>>
>> You cannot. Matrix is a vector with dimensions so basically it has to have the same mode and type of data.
>>
>> The only way I can think about is to split matrix to 3 matrices before making calculation an keep those 3 matrices separate.
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>
> but looking to data[,3] this column is not converted, and the matrix is
> mixed
>

You are mixing up formatting with storage.  Floating point numbers will
be displayed without decimals if they are close enough to whole numbers.

Duncan Murdoch

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: digits in matrix

PIKAL Petr
In reply to this post by Knut Krueger-7
Hi

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Knut
> Krueger
> Sent: Friday, January 30, 2015 12:32 PM
> To: [hidden email]
> Subject: Re: [R] digits in matrix
>
> Am 30.01.2015 um 11:50 schrieb PIKAL Petr:
> >
> > You cannot. Matrix is a vector with dimensions so basically it has to
> have the same mode and type of data.
> >
> > The only way I can think about is to split matrix to 3 matrices
> before making calculation an keep those 3 matrices separate.
> >
> > Cheers
> > Petr
> >
>
> but looking to data[,3] this column is not converted, and the matrix is

How do you know? Did you try typeof?

> data <- matrix(1:16, 4,4)
> typeof(data[,3])
[1] "integer"
> data[,4] <- data[,4]/3
> typeof(data[,3])
[1] "double"
>

Cheers
Petr


> mixed
>
> Regards Knut
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: digits in matrix

Knut Krueger-7
In reply to this post by Duncan Murdoch-2
Am 30.01.2015 um 12:51 schrieb Duncan Murdoch:

> You are mixing up formatting with storage.  Floating point numbers will
> be displayed without decimals if they are close enough to whole numbers.
>
> Duncan Murdoch
>

Ok, I am talking from display

data = matrix(c(1:16),nrow=4,ncol=4) #create matrix
data[4,] = data[4,]/3
data[,4] = data[,4]/3
#why is it displayed without decimals here:
data[1:3,1:3]
#and why is data[1:3,1:3] diplayed with 2 decimals here
data

and what could be the solution to display data[1:3,1:3] part when data
is used  without decimals, if there are no

Kind regards Knut

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: digits in matrix

Duncan Murdoch-2
On 30/01/2015 8:17 AM, Knut Krueger wrote:

> Am 30.01.2015 um 12:51 schrieb Duncan Murdoch:
>
> > You are mixing up formatting with storage.  Floating point numbers will
> > be displayed without decimals if they are close enough to whole numbers.
> >
> > Duncan Murdoch
> >
>
> Ok, I am talking from display
>
> data = matrix(c(1:16),nrow=4,ncol=4) #create matrix
> data[4,] = data[4,]/3
> data[,4] = data[,4]/3
> #why is it displayed without decimals here:
> data[1:3,1:3]
> #and why is data[1:3,1:3] diplayed with 2 decimals here
> data
>
> and what could be the solution to display data[1:3,1:3] part when data
> is used  without decimals, if there are no

The default formatting for matrices uses the same number of decimal
places for all entries in a column.  In the first case, none needed any
decimals to get options("digits") worth of precision, so none were
displayed.  In the second case, entries in row 4 need 6 decimal places
(on my system, maybe differently on yours) in columns 1, 2, and 4, so
all values in those columns are displayed with 6 decimal places.

If you want formatting to work differently, you can write your own. For
example, if you define

myprint <- function(x, ...) {
   result <- sub("[.][0]+", "", format.default(x, ...))
   print(noquote(result))
}

then

myprint(data)

might do what you want.

Duncan Murdoch

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.