trimmed mean and Winsorized mean

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

trimmed mean and Winsorized mean

Muhammad  Kashif
Dear respected group members


who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate directly of any latest package is available for their calculation.

        [[alternative HTML version deleted]]

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: trimmed mean and Winsorized mean

Ivan Calandra-4
Regarding the trimmed mean, take a look at the arguments of the function
mean():
?mean

No idea about the Winsorized mean, though.

HTH,
Ivan

--
Ivan Calandra, PhD
University of Reims Champagne-Ardenne
GEGENAA - EA 3795
CREA - 2 esplanade Roland Garros
51100 Reims, France
+33(0)3 26 77 36 89
[hidden email]
--
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Calandra
https://publons.com/author/705639/

Le 21/01/2016 10:50, Muhammad Kashif a écrit :

> Dear respected group members
>
>
> who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate directly of any latest package is available for their calculation.
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: trimmed mean and Winsorized mean

Michael Dewey-3
In reply to this post by Muhammad Kashif
Dear Muhammad

You could try an internet search which should lead you to several
packages on CRAN which meet your need for Winsorisation.

I used winsor cran but it may depend on what Google knows about you.

On 21/01/2016 09:50, Muhammad  Kashif wrote:

> Dear respected group members
>
>
> who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate directly of any latest package is available for their calculation.
>
> [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>

--
Michael
http://www.dewey.myzen.co.uk/home.html

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: trimmed mean and Winsorized mean

PIKAL Petr
In reply to this post by Muhammad Kashif
Hi

Out of curiosity I tried to find how precise is searching for such simple task on internet.

This was my question in google

winsorized mean in r


Position 6
http://finzi.psych.upenn.edu/library/SciencePo/html/winsor.mean.html

Position 5
http://www.statisticalanalysisconsulting.com/measures-of-central-tendency-the-trimmed-mean-and-median/

Position 4
https://cran.r-project.org/web/packages/robustHD/robustHD.pdf

Position 3
https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2009-August/402610.html

Position 2
http://www.r-bloggers.com/winsorization/

and the winner
http://www.personality-project.org/r/html/winsor.html

Which of those 6 hits (which you could get instantly) are not compliant with your question?

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
> Muhammad Kashif
> Sent: Thursday, January 21, 2016 10:51 AM
> To: Group R-help
> Subject: [R] trimmed mean and Winsorized mean
>
> Dear respected group members
>
>
> who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate
> directly of any latest package is available for their calculation.
>
>       [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.
______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: trimmed mean and Winsorized mean

John Kane
I think this depends on how well google knows you. It took me about 6 months when I first starting using R just to get google to figure out what r meant.  I was getting a lot if information on how to do correlations before that.

"winsorized mean in r statistics" sounds safer for a new R user

John Kane
Kingston ON Canada


> -----Original Message-----
> From: [hidden email]
> Sent: Thu, 21 Jan 2016 13:40:41 +0000
> To: [hidden email], [hidden email]
> Subject: Re: [R] trimmed mean and Winsorized mean
>
> Hi
>
> Out of curiosity I tried to find how precise is searching for such simple
> task on internet.
>
> This was my question in google
>
> winsorized mean in r
>
>
> Position 6
> http://finzi.psych.upenn.edu/library/SciencePo/html/winsor.mean.html
>
> Position 5
> http://www.statisticalanalysisconsulting.com/measures-of-central-tendency-the-trimmed-mean-and-median/
>
> Position 4
> https://cran.r-project.org/web/packages/robustHD/robustHD.pdf
>
> Position 3
> https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2009-August/402610.html
>
> Position 2
> http://www.r-bloggers.com/winsorization/
>
> and the winner
> http://www.personality-project.org/r/html/winsor.html
>
> Which of those 6 hits (which you could get instantly) are not compliant
> with your question?
>
> Cheers
> Petr
>
>> -----Original Message-----
>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
>> Muhammad Kashif
>> Sent: Thursday, January 21, 2016 10:51 AM
>> To: Group R-help
>> Subject: [R] trimmed mean and Winsorized mean
>>
>> Dear respected group members
>>
>>
>> who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate
>> directly of any latest package is available for their calculation.
>>
>>       [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
> kopie vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
> známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
> manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
> person represented by the recipient, or the existence of such
> authorization is known to the recipient of the person represented by the
> recipient.
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide
> http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

____________________________________________________________
Can't remember your password? Do you need a strong and secure password?
Use Password manager! It stores your passwords & protects your account.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: trimmed mean and Winsorized mean

Bert Gunter-2
But DO NOT DO ANY OF THIS.

See the Robust Task View on CRAN and use the functionality of the
robust or robustbase package. Trimmed/winsorized means are ancient
technology; there is much better available today (and for the last 40
or so years, in fact).

Cheers,
Bert


Bert Gunter

"The trouble with having an open mind is that people keep coming along
and sticking things into it."
-- Opus (aka Berkeley Breathed in his "Bloom County" comic strip )


On Thu, Jan 21, 2016 at 6:01 AM, John Kane <[hidden email]> wrote:

> I think this depends on how well google knows you. It took me about 6 months when I first starting using R just to get google to figure out what r meant.  I was getting a lot if information on how to do correlations before that.
>
> "winsorized mean in r statistics" sounds safer for a new R user
>
> John Kane
> Kingston ON Canada
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: [hidden email]
>> Sent: Thu, 21 Jan 2016 13:40:41 +0000
>> To: [hidden email], [hidden email]
>> Subject: Re: [R] trimmed mean and Winsorized mean
>>
>> Hi
>>
>> Out of curiosity I tried to find how precise is searching for such simple
>> task on internet.
>>
>> This was my question in google
>>
>> winsorized mean in r
>>
>>
>> Position 6
>> http://finzi.psych.upenn.edu/library/SciencePo/html/winsor.mean.html
>>
>> Position 5
>> http://www.statisticalanalysisconsulting.com/measures-of-central-tendency-the-trimmed-mean-and-median/
>>
>> Position 4
>> https://cran.r-project.org/web/packages/robustHD/robustHD.pdf
>>
>> Position 3
>> https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/2009-August/402610.html
>>
>> Position 2
>> http://www.r-bloggers.com/winsorization/
>>
>> and the winner
>> http://www.personality-project.org/r/html/winsor.html
>>
>> Which of those 6 hits (which you could get instantly) are not compliant
>> with your question?
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: R-help [mailto:[hidden email]] On Behalf Of
>>> Muhammad Kashif
>>> Sent: Thursday, January 21, 2016 10:51 AM
>>> To: Group R-help
>>> Subject: [R] trimmed mean and Winsorized mean
>>>
>>> Dear respected group members
>>>
>>>
>>> who we calculate trimmed and Winsorized mean of data. can we calculate
>>> directly of any latest package is available for their calculation.
>>>
>>>       [[alternative HTML version deleted]]
>>>
>>> ______________________________________________
>>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>>> guide.html
>>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho
>> kopie vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
>> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
>> zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
>> adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
>> předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
>> známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any
>> manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in
>> which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such
>> authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the
>> person represented by the recipient, or the existence of such
>> authorization is known to the recipient of the person represented by the
>> recipient.
>> ______________________________________________
>> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide
>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ____________________________________________________________
> Can't remember your password? Do you need a strong and secure password?
> Use Password manager! It stores your passwords & protects your account.
>
> ______________________________________________
> [hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

______________________________________________
[hidden email] mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.